โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ จังหวัดกาญจนบุรี ศิษย์หลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว

ภาพถ่ายหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี
หลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี

         หลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ หรือ พระครูวัตตสารโสภณ อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พื้นเพท่านเป็นคนบ้านหนองปลิง ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ. จังหวัดกาญจนบุรี ท่านมีนามเดิม ดอกไม้ ราชจำนงค์ เกิดในปี พ.ศ. ๒๔๐๓ โยมบิดาชื่อนายลาด ราชจำนงค์ โยมมารดาชื่อนางเลี้ยง ราชจำนงค์ มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน ๓ คน โดยท่านเป็นคนสุดท้อง ประกอบไปด้วย

         ๑. นายด้วง ราชจำนงค์

         ๒. นางตั๋ว ราชจำนงค์

         ๓. พระครูวัตตสารโสภณ (หลวงพ่อดอกไม้)

         ต่อมาได้ย้ายมาอยู่บ้านหนองขุย ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ปัจจุบันบ้านหนองขุยขึ้นอยู่กับตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี)

         ปี พ.ศ. ๒๔๒๔ หลวงพ่อดอกไม้มีอายุได้ ๒๑ ปี ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหนองขาว อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับฉายา "ปทุมรตโน" โดยมี

         พระอธิการม่วง วัดบ้านทวน เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการหมอน วัดหนองขาว เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลังจากที่อุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดหนองขาวเรื่อยมา เพื่อร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆ ตามตำราวิชาของวัดหนองขาวที่ตกทอดกันมา 

         จากนั้นท่านได้ไปศึกษาเล่าเรียนวิปัสสนากรรมฐานและสรรพวิชาด้านพุทธาคมแขนงต่างๆ กับหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว จนมีความชำนาญเป็นที่ไว้วางใจของหลวงปู่ยิ้ม 

         หลังจากสำเร็จวิชาต่างๆจากหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัวแล้ว ท่านจึงได้เดินทางกลับมาจำพรรษาที่วัดหนองขาวดังเดิม

ภาพถ่ายหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี
หลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ พระอธิการชุ่ม เจ้าอาวาสวัดหนองขาว ได้ถึงแก่มรณภาพลง (บางตำราว่าท่านป่วยตาบอด) ชาวบ้านจึงได้นิมนต์หลวงพ่อดอกไม้ ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         หลังจากที่หลวงพ่อดอกไม้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองขาว ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ 

         นอกจากนี้ท่านยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ท่านจึงได้เปิดสอนหนังสือให้กับบุตร-ธิดาของชาวบ้านในพื้นที่ โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่สอนหนังสือ

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๗ ชาวบ้านจากบ้านดอนเจดีย์ได้พากันมาขอนิมนต์หลวงพ่อดอกไม้ ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสปกครองที่วัดดอนเจดีย์ ซึ่งตอนนั้นอยู่ในช่วงเริ่มสร้างวัดและกำลังจะขาดเจ้าอาวาส เนื่องจากพระอธิการด้วง (พี่ชาย) กำลังจะสึก วัดจึงขาดเจ้าอาวาสที่เป็นนักพัฒนา

         หลวงพ่อท่านเองก็ใคร่ครุ่นคิดพิจารณาเห็นว่า วัดดอนเจดีย์นั้นต้องการพระผู้ปกครองและพัฒนาพระพุทธศาสนา ประกอบกับวัดยังไม่มีศาสนสถานในการประกอบกิจทางสงฆ์อยู่หลายประการ 

         ท่านเองก็มีโยมบิดา-โยมมารดาอยู่เขตวัดนั้น เห็นเป็นการควรตามคำขอ จึงรับนิมนต์ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา โดยมอบหมายให้พระครูจริยาภิรัต (หลวงพ่อยันต์) เป็นเจ้าอาวาสวัดสืบแทน

         ช่วงที่หลวงพ่อดอกไม้จะย้ายมาอยู่วัดดอนเจดีย์ ก่อนหน้านั้นพี่ชายของท่านคือ พระอาจารย์ด้วง ปกครองวัดดอนเจดีย์อยู่ก่อนแล้ว และเป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างพระอุโบสถ (หลังเก่า) ขึ้นแต่ไม่ทันเสร็จ

         เมื่อหลวงพ่อดอกไม้ย้ายมาอยู่ที่วัดดอนเจดีย์ พี่ชายของท่านก็ได้สึกออกไปประกอบอาชีพในเพศฆราวาสและมีครอบครัว

         หลวงพ่อดอกไม้ จึงขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ รูปที่ ๒ ของวัดต่อจากพระอธิการด้วงพี่ชายของท่าน ในปี พ.ศ. ๒๔๔๗ นั้นเอง

         วัดดอนเจดีย์ เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่บ้านดอนเจดีย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี วัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๓๕ 

         เดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆ ที่ชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีในทางศาสนา วัดได้รับวิสุงคามสีมา ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ มีเจ้าอาวาสปกครองวัดที่มีการจดบันทึกปรากฏตามหลักฐานดังนี้ 

         ๑. พระอธิการด้วง พ.ศ. – ๒๔๔๗ (ลาสิกขา)

         ๒. พระครูวัตตสารโสภณ (หลวงพ่อดอกไม้) ปทุมรัตโน พ.ศ. ๒๔๔๗ – ๒๔๗๖ 

         ๓. พระใบฎีกากรึก 

         ๔. พระอธิการพรหม

         ๕. พระอธิการเปาะ ธรรมโชโต พ.ศ.– ๒๔๘๗ (ลาสิกขา)

         ๖. พระครูห่วง ธรรมปาโล พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๑๒

         ๗. พระมหาแอ่ม ธฺติวณฺโน พ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๑๘ (ต่อมาเลื่อนเป็นพระครูนิโครธโยคาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไทรโยค)

         ๘. พระครูโสภณกาญจนกิจ(ประยูร) ปสนฺโน พ.ศ.๒๕๑๙ – ๒๕๓๔

         ๙. พระอธิการสุชล ถาวโร พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๘

         ๑๐. พระครูสารกาญจนกิจ (สมพงษ์) กิจจสาโร พ.ศ. ๒๕๓๙ – ปัจจุบัน

ภาพถ่ายหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี
หลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี

         หลังจากขึ้นเป็นเจ้าอาวาส หลวงพ่อดอกไม้ท่านจึงได้สร้างพระอุโบสถต่อจนเสร็จสมบูรณ์ ในเวลานั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าหลวงพ่อท่านเคยศึกษาวิชาอาคมกับหลวงปู่ยิ้ม และเป็นศิษย์องค์หนึ่งที่หลวงปู่ยิ้มไว้ใจ 

         จึงทำให้ชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนที่ทราบข่าวการก่อสร้างพระอุโบสถ ต่างช่วยกันบริจาคทรัพย์และแรงกายจนสามารถสร้างพระอุโบสถจนแล้วเสร็จ

         นอกจากนี้ท่านยังได้สร้างถาวรวัตถุและเสนาสนะต่างๆ มากมาย เช่น เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง และเจดีย์มณฑป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง สร้างกุฏิสงฆ์ และขุดสระน้ำสำหรับไว้ใช้อุปโภคบริโภค

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๑ หลวงพ่อดอกไม้ ท่านได้จัดตั้งโรงเรียนวัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเขตท้องที่ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอบ้านทวน แขวงเมืองกาญจนบุรี โดยขอจัดตั้งเป็นชื่อ "โรงเรียนวัดจันตะคามาราม" ตามชื่อวัดในช่วงเวลานั้น ปัจจุบันคือโรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 

         โดยท่านสอนด้วยตัวท่านเอง สอนให้อ่านออกเขียนได้  สอนเรื่องการดำเนินชีวิต และการเป็นพ่อแม่ที่ดี ดังปรากฏหลักฐานเจ้าอธิการดอกไม้ เป็นผู้จัดการบริจาคทรัพย์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๒๕ ตอน ๓๗ หน้า ๑๐๖๔

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๒ หลวงพ่อดอกไม้ ท่านได้ก่อสร้างพระอุโบสถจนเสร็จสมบูรณ์ ตามแบบศิลปะยุคกาลสมัย  ก่ออิฐถือปูน หลังคาเครื่องบนไม้มุงกระเบื้องไทย ปั่นราชสีห์คู่หน้าเฝ้าประตูพระอุโบสถ ในพระอุโบสถประดิษฐานหมู่พระประธาน ๑๗ พระองค์  

         ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่มีหมู่พระประธานมากที่สุดวัดหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี ดังปรากฏหลักฐานปีสร้างที่ฐานชุกชีพระประธานองค์ใหญ่ ระบุปี พ.ศ. ๒๔๕๒

         ในสมัยที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ ท่านได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด ด้วยการปฏิบัติดีและเป็นพระสงฆ์แบบอย่างที่ดี

         ด้วยคุณงามความดีของท่านที่มีต่อชาวบ้านดอนเจดีย์เป็นอย่างมาก เป็นสาเหตุให้ชาวบ้านดอนเจดีย์ต่างระลึกถึงคุณความดีของท่านตลอดเวลา

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ชาวบ้านดอนเจดีย์พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ขออนุญาตหลวงพ่อดอกไม้ ร่วมกันจัดสร้างรูปหล่อเหมือนขนาดเท่าองค์จริงขึ้นคราวที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ โดยจ้างช่างจากอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

         พร้อมทั้งจัดสร้างสร้างเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองจำนวน ๒ องค์ และสร้างมณฑปสำหรับประดิษฐานรูปหล่อ โดยที่ฐานระบุข้อความ "อธิการดอกไม้ อายุ ๕๗  พรรษา ๓๖ พ.ศ.๒๔๖๐" ที่ฐานขององค์หลวงพ่อ

ภาพถ่ายรูปหล่อหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี
รูปหล่อหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี

         นับเป็นรูปหล่อเหมือนพระเกจิที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดองค์หนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นที่สักการะกราบไหว้ของชาวบ้านดอนเจดีย์และบุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือ โดยทางวัดได้จัดให้มีงานปิดทองหลวงพ่อเป็นงานประจำปีทุกปี และมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ รับพระราชทานสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร-พัดยศ เป็นเจ้าคณะแขวงบ้านทวน (อำเภอพนมทวน) มีราชทินนามว่า พระครูวัตตสารโสภณ ดังปรากฏหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๓๕ ตอน (ง) หน้า ๒๖๙๔

         รับนิตยภัตเดือนละ ๖ บาท โดยตำแหน่งนี้ท่านได้รับต่อจากท่านพระครูสิงคีคุณธาดา(ม่วง) วัดบ้านทวน ซึ่งเลื่อนขึ้นไปรับตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี 

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ หลวงพ่อดอกไม้ จัดตั้งโรงเรียนให้ถูกต้องตามประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษาในเขตท้องที่มณฑลราชบุรี ตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลดอนเจดีย์และเปลี่ยนชื่อใหม่ตามราชทินนามที่ท่านได้รับเป็น "โรงเรียนวัตตสารโสภณ" โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔

         ในเดือนเมษายน ปีพุทธศักราช ๒๔๖๕  หลวงพ่อดอกไม้ ท่านเป็น ๑ ในพระเกจิ ๓๐ รูป ร่วมสวดศราทธาพรตคาถา ในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมรุการพระศพ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  (สมเด็จพระสังฆราช ลำดับองค์ที่ ๑๐)  

         ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๔  มีการจัดงานพระราชทานเพลิงพระศพที่เมรุท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๕ ในงานคราวนั้นได้รับตาลปัตรพัดสังเค็ดเป็นที่ระลึก ดังปรากฏหลักฐานงานพิธีในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๓๙ หน้า ๑๒๒

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ ตรงกับในสมัยรัชกาลที่ ๗ หลวงพ่อดอกไม้ เห็นว่าชาวบ้านดอนเจดีย์มีความยากจน แต่วัดต้องการสร้างศาลาการเปรียญ ให้ถาวรเพื่อใช้กิจด้านศาสนาและการศึกษา ท่านจึงนำวัตถุมงคลออกเดินทางด้วยเกวียนพร้อมลูกวัด

         ขอรับบริจาคทรัพย์ในการบุญเขตท้องที่ บ่อพลอย ห้วยกระเจา เลาขวัญ อู่ทอง สุพรรณบุรี จระเข้สามพัน ได้เงินร่วมทำบุญประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าบาท ดำเนินการก่อสร้างศาลาการเปรียญจนเสร็จสมบูรณ์ โดยระบุข้อความหลักฐานที่หน้าบัน "พระพุทธศักราช ๒๔๗๑" 

         หลวงพ่อดอกไม้ ท่านบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยความเรียบร้อยตลอดมา ท่านเป็นที่เคารพรักใคร่ของบุคคลโดยทั่วไป เป็นคนเข้มแข็งเด็ดขาด พวกประพฤติตัวไม่เหมาะสมเกรงกลัวบารมีท่านมาก 

         ท่านได้สร้างสรรค์ความเจริญสร้างศาสนสถานหลายอย่าง อาทิเช่น หมู่กุฏิสงฆ์  พระอุโบสถ ขุดสระน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง มณฑป รูปหล่อเหมือนหลวงพ่อดอกไม้ ศาลาการเปรียญ และ หอระฆังไม้ (หอระฆังนี้ปัจจุบันชำรุดไปหมด) 

         อนึ่งในคราวสร้างหอระฆังไม้ ท่านได้ให้ร้านหลีจินช่างถ่ายรูป ตลาดเก่าท่าม่วง สร้างรูปถ่ายขนาดใส่กรอบบูชา และขนาดเล็ก (ล็อกเกต) ประกบด้วยกระจกเลี่ยมกรอบเงินชนิดแขวนคอ ปลุกเสกแจกให้ผู้มีจิตศรัทธาบูชา ปัจจุบันเป็นที่แสวงหาของบุคคลโดยทั่วไป ด้วยมีประสบการณ์ด้านอิทธิปาฏิหาริย์สูง

         หลวงพ่อดอกไม้ ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๖ นับรวมสิริอายุได้ ๗๓ ปี ๕๒ พรรษา

วัตถุมงคลของหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์

          รูปถ่ายห้อยคอหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างหอระฆังของทางวัด ลักษณะเป็นรูปถ่ายของท่านขนาดเล็ก ประกบด้วยกระจก พร้อมเลี่ยมกรอบเงินไว้สำหรับแขวนคอ โดยทางวัดได้ว่าจ้างร้านหลีจิน ช่างถ่ายรูป ตลาดเก่าท่าม่วง กาญจนบุรี มาดำเนินการจัดทำให้ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ภาพอัดกระจกหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี รุ่นแรก ห้อยคอ 2465
รูปถ่ายห้อยคอหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ของคุณวิสุทธิ สิทธิศร

ภาพอัดกระจกหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี รุ่นแรก ห้อยคอ 2465
รูปถ่ายห้อยคอหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ของคุณยุทธนา คำคม

          ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อเดอกไม้นั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ

          ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏมีอักขระใดๆ ในบางภาพมีรอยจาร

          ภาพถ่ายหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ รุ่นสอง

          สร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด (บางก็ว่าแจกในงานศพ) ซึ่งรุ่นนี้ไม่ทันหลวงพ่อ ลักษณะเป็นรูปถ่ายของท่านขนาดเล็ก ประกบด้วยกระจก พร้อมเลี่ยมกรอบเงินไว้สำหรับแขวนคอ คล้ายกับรูปถ่ายรุ่นแรก แต่มีการลงสี จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ภาพอัดกระจกหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี รุ่น 2  ห้อยคอ 2480
รูปถ่ายห้อยคอหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ รุ่น ๒ (ไม่ทัน) หลังปี พ.ศ. ๒๔๗๖

          ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อดอกไม้นั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ ที่จีวรของหลวงพ่อมีการลงสี ไม่ปรากฏอักขระใดๆ

          ด้านหลัง กรอบที่สมบูรณ์จะเป็นลายเทพพนม ไม่ปรากฏมีอักขระใดๆ

          เหรียญหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ในสมัยของหลวงพ่อห่วงเป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลือง และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี รุ่นแรก 2509 ทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองเหลือง

เหรียญหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี รุ่นแรก 2509 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อดอกไม้ครึ่งองค์ ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อดอกไม้"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์เฑาะห์ตรงกลางเหรียญ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานปิดทองรูปหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ จ.กาญจนบุรี"

          เหรียญหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ รุ่นสอง

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ในสมัยของหลวงพ่อประยูรเป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมแบบมีหูในตัว เหรียญรุ่นนี้มีการสร้างเพียงแค่บล็อกเดียวแต่เมื่อปั๊มไปเรื่อยๆ บล็อกเกิดชำรุดจึงมีติ่งที่หูหลวงพ่อเรียกกันว่าบล็อกติ่ง มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงลงยา เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี รุ่น2 2521 ทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี รุ่น 2 2521 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ กาญจนบุรี รุ่น2 2521 กระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อดอกไม้ วัดดอนเจดีย์ รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

           ด้านหน้า มีรูปหลวงพ่อดอกไม้ครึ่งองค์ ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อดอกไม้"

          ด้านหลัง มีภาพจำลองเจดีย์ยุทธหัตถีอยู่ตรงกลางเหรียญ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกงานผูกพัทธสีมาวัดดอนเจดีย์(ยุทธหัตถี) กาญจนบุรี ๗ ก.พ. ๒๕๒๑"

 


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้