โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม อีกหนึ่งพระนักพัฒนาของสมุทรสงคราม

ภาพถ่ายหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม
หลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม

          หลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม หรือ พระราชสมุทรเมธี ท่านมีนามเดิมว่าเจริญ ทองศิลป์ เกิดที่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันจันทร์ ขึิ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะโรง ตรงกับวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๗ โยมบิดาชื่อขุนอลังการณ์(บ่าย ทองศิลป์) โยมมารดาชื่อนางเชย ทองศิลป์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๔ คนดังนี้

         ๑. นางวิเชียร ทองศิลป์

         ๒. ถึงแก่กรรมตั้งแต่เยาว์วัย

         ๓. พระราชสมุทรเมธี (เจริญ ทองศิลป์)

         ๔. นางกุหลาบ ทองศิลป์

         เมื่อวัยเด็กท่านเป็นเด็กที่มีความเฉลียวฉลาด จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนแหลมวิทยาคม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในปี พ.ศ. ๒๔๕๗

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ ท่านได้บรรพชาอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบ้ามแหลม(วัดเพชรสมุทรวรวิหาร) ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันอังคาร แรม ๑ ค่ำเดือน ๗ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้รับฉายาว่า "ขนฺติโก" โดยมี

         พระมหาสิทธิการ(ทอง) วัดบ้านแหลม เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลังอุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านแหลม และสอบได้นักธรรมตรี จากโรงเรียนวัดบ้านแหลม(วัดเพชรสมุทรวรวิหาร) ในปี พ.ศ. ๒๔๖๗

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้นักธรรมโท จากโรงเรียนวัดบ้านแหลม(วัดเพชรสมุทรวรวิหาร)

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้นักธรรมเอก จากโรงเรียนวัดบ้านแหลม(วัดเพชรสมุทรวรวิหาร)

         นอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาภาษาบาลี จนแปลพระธรรมบทได้ มีความรู้บาลี ไวยกรณ์จนชำนาญเป็นอย่างดี

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูปลัดเจริญ ฐานานุกรมของพระราชเวที

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชณายะ  เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๕

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ พระครูอัมพวันเจติยาภิบาล(ลิบ) เจ้าอาวาสวัดอัมพัวนเจติยาราม ได้ถึงแก่มรณภาพ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเตจิยารามได้ว่างลง พระมหาสิทธิการ(ทอง) จึงแต่งตั้งให้หลวงพ่อเจริญ ไปครองวัดอัมพวันเจติยาราม เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๕

         และเมื่อถึงวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศง ๒๔๘๕ ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะแขวงอำเภออัมพวา

         หลังจากที่หลวงพ่อเจริญ ท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม ท่านก็ได้พัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างสุดความสามารถ

ภาพงานศพหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม
ภาพงานศพหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ด้วยคุณงามความดีของท่าน ท่านจึงได้รับพระราชทานสัญญาบัตร เป็นพระครูชั้นโท ใช้ราชทินนามว่า "พรครูขันตยาภรณ์" เมื่อวันที่ ๑ มีนามคม พ.ศ. ๒๔๘๙

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ใช้ราชทินนามว่า "พระอัมพวันเจติยาภิบาล" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ 

         ปี พ.ศง ๒๕๑๔ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะชั้นราช ใช้ราชทินนามว่า "พระราชสมุทรเมธี" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๔

         หลวงพ่อเจริญ ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เวลา ๔.๐๗ น. นับรวมสิริอายุได้ ๗๕ ปี ๕๕ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม

         เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวัน รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อแจกในคราวฉลองที่หลวงพ่อมีอายุครบ ๖๐ ปี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น แต่แบ่งออกเป็นเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2507 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม รุ่นแรก 2507 ทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเจริญ ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอัมพวันเจติยาภิบาล (เจริญ) วัดอัมพวันฯ สมุทรสงคราม"

         ด้านหลัง ตรงกลางด้านบนมีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ศิษย์สร้างถวายอายุครบ ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๐๗"  

         เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวัน รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อแจกในคราวฉลองที่หลวงพ่อมีอายุครบ ๖๑ ปี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม รุ่น2  2507 ทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเจริญ ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอัมพวันเจติยาภิบาล (เจริญ) ชนมายุ ๖๑ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ วัดอัมพวันฯ สมุทรสงคราม"

         ด้านหลัง ตรงกลางด้านบนมีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ศิษย์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อ" 

         เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวัน รุ่น ๓ ( ๑๗ ๗๑)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อแจกในคราวฉลองที่หลวงพ่อมีอายุครบ ๗๑ ปี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม รุ่น 3 2517 ทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อเจริญ วัดอัมพวันเจติยาราม รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อเจริญหันข้าง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระราชสมุทรเมธี (เจริญ)"

         ด้านหลัง ตรงกลางด้านบนมีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันต์มีเลขไทยเขียนว่า "๑๗-๗๑" 


ข้อมูล : หนังสือพระราชทานเพลิงศพพระราชสมุทรเมธี (เจริญ ขนฺติกมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม สมุทรสงคราม

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้