โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติหลวงปู่ใจ วัดเสด็จ ตอนที่ ๔ เหรียญพระประจำวันหลวงปู่ใจ รุ่น ๔

หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ จังหวัดสมุทรสงคราม

          หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ หลังจากที่ท่านได้สร้างเหรียญพระประจำวันรุ่นแรก รุ่น ๒ และรุ่น ๓ ไปแล้ว หลังจากนั้นหลวงปู่ใจ ท่านก็ว่างเว้นการสร้างพระเหรียญประจำวันออกแจกจ่ายอีกนาน จนล่วงเข้าสู่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื่องด้วยปีนั้นเป็นปีที่ พระพุทธศาสนามีอายุกึ่งพุทธกาล

          หลวงปู่ใจ ท่านจึงดำริจัดสร้างเหรียญพระประจำวันขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยท่านได้จัดสร้างเหรียญพระประจำวันรุ่น ๔ ขึ้นอีกครั้งใน ราวปี พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยมีการแกะแม่พิมพ์ใหม่ทั้งหมด ให้มีลักษณะเป็นทรงเสมาใบระกาหรือทรงระฆังคว่ำ โดยออกแบบให้ด้านหน้าเป็นรูปพระพิมพ์ประจำวันหลังองค์พระมีกรงล้อพระธรรมจักร ด้านหลังจำลองรูปหลวงปู่ใจ

เหรียญพระประจำวัน หลวงปู่ใจวัดเสด็จ รุ่น ๔

          สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๕๐๐  ลักษณะเป็นเหรียญทรงใบเสมา สร้างด้วยเนื้อทองแดง และทองแดงกระไหล่ทอง สามารถแยกออกเป็น ๗ บล็อกตามจำนวนวัน โดยใช้แม่พิมพ์ด้านที่เป็นรูปหลวงปู่ใจ เพียงบล็อกเดียว สามารถจำแนกออกเป็นพิมพ์ต่างๆได้ดังนี้

          ๑. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันอาทิตย์

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้
เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น ๔ พิมพ์วันอาทิตย์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐

          ด้านหน้า  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางถวายเนตร มีลักษระพระพุทธรูปที่อยู่ในพระอริยาบถยืน ลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างหน้า พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานกันอยู่ระหว่างพระเพลา (ตัก) หลังองค์พระมีกงล้อพระธรรมจักร ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันอาทิตย์" ขอบเหรียญมีลายนาคสวยงาม

          ด้านหลัง  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุทธิสารวุฒาจารย์" 

          ๒. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันจันทร์

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น ๔ พิมพ์วันจันทร์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐

          ด้านหน้า  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร มีลักษณะพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ(อก) ตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้า หลังองค์พระมีกงล้อพระธรรมจักร ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันจันทร์" ขอบเหรียญมีลายนาคสวยงาม

          ด้านหลัง  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุทธิสารวุฒาจารย์" 

          ๓. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันอังคาร

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น ๔ พิมพ์วันอังคาร ปี พ.ศ. ๒๕๐๐

          ด้านหน้า  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางไสยาสน์ หรือ ปางปรินิพพาน มีลักษณะพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถนอนตะแคงขวา พระบาททั้งสองข้างซ้อนทับเสมอกัน พระหัตถ์ซ้ายทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียร และมีพระเขนย (หมอน) รองรับ หลังองค์พระมีกงล้อพระธรรมจักร ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อังคาร" ขอบเหรียญมีลายนาคสวยงาม

          ด้านหลัง  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุทธิสารวุฒาจารย์"

          ๔. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันพุธ

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น ๔ พิมพ์วันพุธ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐

          ด้านหน้า  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางอุ้มบาตร มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตรราวสะเอว หลังองค์พระมีกงล้อพระธรรมจักร ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันพุธ" ขอบเหรียญมีลายนาคสวยงาม

          ด้านหลัง  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุทธิสารวุฒาจารย์" 

          ๕. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันพฤหัสบดี

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น ๔ พิมพ์วันพฤหัสบดี ปี พ.ศ. ๒๕๐๐

          ด้านหน้า  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูป พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย หลังองค์พระมีกงล้อพระธรรมจักร ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันพฤหัส" ขอบเหรียญมีลายนาคสวยงาม

          ด้านหลัง  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุทธิสารวุฒาจารย์" 

          ๖. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันศุกร์

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น ๔ พิมพ์วันศุกร์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐

          ด้านหน้า  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางรำพึง มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกัน ยกขึ้นประทับที่พระอุระ (อก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย หลังองค์พระมีกงล้อพระธรรมจักร ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันศุกร์" ขอบเหรียญมีลายนาคสวยงาม

          ด้านหลัง  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุทธิสารวุฒาจารย์" 

          ๗. เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ พิมพ์วันเสาร์

          สร้างด้วยเนื้อทองแดงและทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้ระบุไว้

เหรียญประจำวัน หลวงปู่ใจ วัดเสด็จ รุ่น ๔ พิมพ์วันเสาร์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐

          ด้านหน้า  จำลองรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปางนาคปรก มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร หลังองค์พระมีกงล้อพระธรรมจักร ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วันเสาร์" ขอบเหรียญมีลายนาคสวยงาม

          ด้านหลัง  เป็นรูปจำลองหลวงปู่ใจ ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านล่างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระสุทธิสารวุฒาจารย์

         ปัจจุบันเหรียญประจำวันหวงปู่ใจ เล่นหาสับสนกันมาก แต่มีข้อสังเกตุง่ายๆ ที่อีกด้านต้องมีรูปหลวงปู่ใจอยู่ด้วยเสมอ ถึงจะเป็นเหรียญที่ออกที่วัดเสด็จ และเป็นที่ยอมรับของคนพื้นที่ พุทธคุณของเหรียญประจำวันโดดเด่นเรื่องทำมาค้าขาย โชคลาภ และคลาดแคล้ว เป็นที่แสวงหาของลูกศิษย์ลูกหาอย่างมากมาย เหรียญสวยๆกะไหล่ทองเติม ราคาเล่นหากันมิใช่ถูก ใครมีครอบครองไว้จงเก็บไว้ให้ดี. 


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้