โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อไชร(พิชัย) วัดโชติทายการาม ศิษย์เอกหลวงพ่อเชย วัดโชติฯ ราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อพิชัย วัดโชติทายการาม ราชบุรี-ครึ่งองค์
หลวงพ่อไชร(พิชัย) วัดโชติทายการาม ราชบุรี

         หลวงพ่อไชร(พิชัย) วัดโชติทายการาม หรือ พระครูสุนทรธรรมรัต อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ ๔ ของวัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ท่านมีนามเดิมว่า ไชร ฮกชุ่น ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๔ (จ.ศ. ๑๒๓๗ ร.ศ. ๑๓๐) ตรงกับวันแรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีกุล ณ บ้านตาหลวง หมู่ที่ ๒ ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

         โยมบิดาของท่านชื่อนายแดง ฮกชุ่น โยมมารดาชื่อนางเขียด ฮกชุ่น มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๕ คน โดยท่านเป็นคนสุดท้อง  บ้านท่านมีอาชีพค้าขาย เมื่ออายุเจริญได้เข้ารับการศึกษาภาษาไทยที่โรงเรียนวัดโชติฯ จนจบชั้นประถมปีที่ ๔ จากนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียน ช. สุนชโรดมได้แค่ชั้น ม.๑ ได้ออกมาช่วยโยมบิดา-โยมมารดาประกอบอาชีพค้าขาย 

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ หลวงพ่อไชรมีอายุครบบวช จึงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีมะแม ปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้รับฉายาว่า "พ.ถิรปุญฺโญ" โดยมี 

         เจ้าคุณธรรมวิรัต (หลวงพ่อเชย) วัดโชติทายการาม เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการสิน วัดบางคนทีใน เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการต่วน วัดราชเจริญธรรม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดโชติทายการาม เพื่อศึกษาวิชาวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อเชย จนแตกฉาน หลวงพ่อไชร(พิชัย) ท่านอยู่รับใช้ปรนนิบัติหลวงพ่อเชย รวมทั้งช่วยในการจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อเชย อีกด้วย

         ซึ่งบางครั้งหลวงพ่อเชยจะให้ท่านช่วยลงอักขระ เช่นพวกตะกรุดโทน ผ้ายันต์ เนื่องจากหลวงพ่อเชยท่านชราภาพมากแล้วตาไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควร ตลอดจนเพื่อให้หลวงพ่อได้ทบทวนวิทยาคมที่ท่านได้สั่งสอนให้แตกฉานมากยิ่งขึ้น 

หลวงพ่อเชย วัดโชติทายการาม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

         นอกจากนี้เมื่อหลวงพ่อไชร(พิชัย)มีเวลาว่าง ท่านก็จะไปเรียนวิชาอาคมต่างๆกับหลวงพ่อสิน วัดบางคนทีใน และหลวงพ่อต่วน วัดราชเจริญธรรม อีกด้วย

         หลังจากที่หลวงพ่อเชยได้มรณภาพลง ท่านพระครูบรรณาธิการวิมล (หลวงพ่อยนต์) ท่านจึงได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส และได้ปกครองวัดโชติทายการามจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๗ หลวงพ่อยนต์จึงได้ลาสิกขาไป

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ หลังจากที่หลวงพ่อยนต์ได้ลาสิกขาไป ชาวบ้านวัดโชติฯ และคณะกรรมการวัดจึงได้นิมนต์หลวงพ่อไชร(พิชัย) ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดสืบแทน

         วัดโชติทายการาม เป็นวัดในพระพุทธศาสนาเถรวาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

         สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของคุณปู่มั่ง มั่งมี คหบดีผู้มีใจกุศล ถวายที่ดินของตนเพื่อสร้างวัด กับทั้งบอกบุญชาวบ้านรวมเงินได้ ๑ ชั่งเศษ ก่อสร้างกุฏิ ๑ หลัง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๗ แล้วนิมนต์พระภิกษุช่วง จากวัดบางคนฑีใน มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

         วัดโชติทายการาม สร้างขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ขุดคลองดำเนินสะดวก ได้ ๑๑ ปี

         วัดตั้งอยู่ฝั่งขวาของคลองดำเนินสะดวก ต่อมามีผู้สร้างวัดใหม่ขึ้นอีกวัดหนึ่งที่ตำบลสี่หมื่น เรียกว่า "วัดใหม่สวนพริก" หลวงพ่อช่วงจึงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น "วัดโชติทายการาม" และเรียกกันมาจนถึงปัจจุบัน

         วัดโชติทายการาม นับว่าเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสต้นทางเรือเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๗ 

         ในครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งหลวงพ่อช่วงเป็นพระครูสัญญาบัตร และพระราชทานสมณศักดิ์เป็น "พระครูวรปรีชาวิหารกิจ"

         และเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดแห่งนี้ด้วย

         ภายในวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่องค์หนึ่งนามว่า หลวงพ่อลพบุรีราเมศร์ เป็นพระปางมารวิชัย สมัยลพบุรี ใครไปใครมามักจะบนบานตามใจปราถนาเสมอ และเห็นผลทุกครั้งไป ทำให้เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทราอย่างมาก มีรายนามเจ้าอาวาสปกครองวัดดังนี้

         ๑. พระครูวรปรีชาวิหารกิจ (หลวงพ่อช่วง) พ.ศ. ๒๔๑๗ - ๒๔๕๐

         ๒. พระธรรมวิรัตสุนทร (หลวงพ่อเชย) พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๙๕

         ๓. พระครูบรรณาการวิมล (หลวงพ่อยนต์) พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๐๗ (ลาสิกขา)

         ๔. พระครูสุนทรธรรมรัต (หลวงพ่อไซร,พิชัย) พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๔๒

         ๕. พระมหาประกอบ โชติปุญฺโญ ป.ธ.๗ พ.ศ. ๒๕๔๒ - ปัจจุบัน

         หลังจากที่ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ โดยใช้หลักพรหมวิหารสี่ ในการปกครองวัด ไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะ คนรวยก่อนคนจนทีหลังไม่มี ทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกันหมด ท่านจึงเป็นที่รักของชาวบ้านเป็นอย่างมาก

ภาพถ่ายหลวงพ่อพิชัย วัดโชติทายการาม ราชบุรี
หลวงพ่อไชร(พิชัย) วัดโชติทายการาม ราชบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นตรี ที่ พระครูสุนทรธรรมรัต เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และในปีเดียวกันนี้เอง ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นโท เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยใช้ราชทินนามเดิมอีกด้วย

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ท่านได้สร้างโรงเรียนปริยัติธรรม และจัดตั้งมูลนิธิสุนทรธรรมรัต เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณรในวัด พระภิกษุอาพาธและบูรณะวัด 

         และในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ นี้เอง หลวงพ่อไชรท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูชั้นเอก เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยใช้ราชทินนามเดิม

         หลวงพ่อไชร(พิชัย) ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ นับรวมสิริอายุได้ ๘๘ ปี ๖๘ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อไชร(พิชัย) วัดโชติทายการาม

         เหรียญหลวงพ่อไชร(พิชัย) วัดโชติทายการาม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อแจกในงานฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว โดยหลวงพ่อได้นิมนต์หลวงพ่อจุ่น วัดโคกบำรุงราษฏร์ และหลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง มาร่วมปลุกเสก มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้าง ๑๐,๐๐๐ เหรียญ 

เหรียญหลวงพ่อพิชัย วัดโชติทายการาม ราชบุรี รุ่นแรก 2512 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อไชร วัดโชติทายการาม ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อไชร(พิชัย)ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดโชติฯ" ด้านข้างมีอักขระยันต์เฑาะห์สมาธิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุนทรธรรมรัต"  

        ด้านหลัง ตรงกลางจำลองเป็นรูปหลวงพ่อลพบุรีราเมศร์ ซึ่งเป็นพระประธานภายพระอุโบสถ มีอักขระยันต์หัวใจธาตุอ่านได้ว่า "นะ มะ พะ ทะ" ด้านข้างมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ อะ กะ อัง นอ กอ นะ กะ กอ ออ นอ อะ"  ใต้รูปพระประธานมีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๑๔" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อไชร(พิชัย) วัดโชติทายการาม รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อแจกในงานทำบุญอายุครบ ๖๐ ปีของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว โดยหลวงพ่อได้นิมนต์หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง หลวงพ่อสุรินทร์ วัดลาดบัวขาว หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ หลวงพ่อคลี่ วัดประชาฯ หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ หลวงพ่อเจริญ วัดหนองกลาง หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ มาร่วมปลุกเสก มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้าง ๓๐,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อพิชัย วัดโชติทายการาม ราชบุรี รุ่น 2 2514 ทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อไชร วัดโชติทายการาม ราชบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดงรมดำ
เหรียญหลวงพ่อพิชัย วัดโชติทายการาม ราชบุรี รุ่น 2 2512 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อไชร วัดโชติทายการาม ราชบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อไชร(พิชัย)ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนรูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ทรัพย์สินเจริญดี" ด้านข้างมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๒๕๑๔ วัดโชติ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุนทรธรรมรัต (ไชร)"  

        ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ นะเศรษฐี ด้านข้างขอบเหรียญมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "อัติ มะ อะ อุ มะ นะ มะ อะ นอ กอ นะ กะ กอ ออ นอ อะ นะ อะ กะ อัง"

         เหรียญหลวงพ่อไชร(พิชัย) วัดโชติทายการาม รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อแจกในงานทำบุญอายุครบ ๖๐ ปีของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว โดยหลวงพ่อได้นิมนต์หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง หลวงพ่อสุรินทร์ วัดลาดบัวขาว หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์ หลวงพ่อคลี่ วัดประชาฯ หลวงพ่อเจริญ วัดทองนพคุณ หลวงพ่อเจริญ วัดหนองกลาง หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ มาร่วมปลุกเสก มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญเสมาหลวงพ่อพิชัย วัดโชติทายการาม ราชบุรี รุ่น 2 2514 ทองแดง
เหรียญเสมาหลวงพ่อไชร วัดโชติทายการาม ราชบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อไชร(พิชัย)ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุนทรธรรมรัต"  

        ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ "เฑาะห์สมาธิ" ด้านบนของอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดโชติทายการาม" ใต้ของอักขระยันต์มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๑๔" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญครบ ๑๐๐ ปี วัดโชติทายการาม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เพื่อแจกในงานฉลองวัดโชติฯอายุครบรอบ ๑๐๐ ปี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปใบสาเกแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน และเนื้อทองแดงรมดำ จำนวนการสร้าง ๒๐,๐๐๐ เหรียญ 

เหรียญครบร้อยปีวัดโชติทายการาม ราชบุรี 2517 เงิน
เหรียญครบ ๑๐๐ ปี วัดโชติทายการาม ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อเงิน ของคุณยันต์ เจ็ดคาบสมุทร

เหรียญครบร้อยปีวัดโชติทายการาม ราชบุรี 2517 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญครบ ๑๐๐ ปี วัดโชติทายการาม ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของคุณยันต์ เจ็ดคาบสมุทร

เหรียญครบร้อยปีวัดโชติทายการาม ราชบุรี 2517 อัลปาก้า
เหรียญครบ ๑๐๐ ปี วัดโชติทายการาม ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดงกระไหล่เงิน ของคุณยันต์ เจ็ดคาบสมุทร

เหรียญครบร้อยปีวัดโชติทายการาม ราชบุรี 2517 ทองแดง
เหรียญครบ ๑๐๐ ปี วัดโชติทายการาม ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดง ของคุณยันต์ เจ็ดคาบสมุทร

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อลพบุรีราเมศร์ ซึ่งเป็นพระประธานภายพระอุโบสถ ประทับบนอาสนาบัวคว่ำบัวหงาย บาอาสนะมีผ้าทิพย์ ด้านหลังพระเศียรเป็นแสงประทีป  ด้านข้างมีอักขระยันต์เฑาะห์สมาธิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อลพบุรีราเมศร์ วัดโชติทายการาม" 

        ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์ "เฑาะห์สมาธิ" ด้านข้างยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกงานฉลองวัดครบรอบ ๑๐๐ ปี พ.ศ. ๒๕๑๗"

         เหรียญหลวงพ่อไชร(พิชัย) วัดโชติทายการาม รุ่น ๔

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐  เพื่อแจกในงานฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบล, พระอุปัชฌาย์ และเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นเอก ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มกลมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น โดยมีทั้งกระไหล่ทอง กระไหล่เงิน และรมดำ จำนวนการสร้าง ๘๐,๐๐๐ เหรียญ 

เหรียญเสมาหลวงพ่อพิชัย วัดโชติทายการาม ราชบุรี รุ่น 4 2520 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อไชร(พิชัย) วัดโชติทายการาม ราชบุรี รุ่น ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อไชร ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านข้างมีอักขระยันต์เฑาะห์ขัดสมาธิ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุนทรธรรมรัต (พิชัย) วัดโชติทายการาม" 

        ด้านหลัง ตรงกลางมีอักขระยันต์สี่ซ้อนกัน ๒ ยันต์ อักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" รอบๆยันต์สี่ที่ผูกเป็นองค์พระ มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "มะ อะ อุ มะ ทะ มะ หะ ตะ สะ อุ อุ มะ สะ อิ"  ด้านล่างยันต์สี่มีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๒๐" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อไชร(พิชัย) วัดโชติทายการาม รุ่น ๘๐ ปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อแจกในงานฉลองอายุครบ ๘๐ ปี ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญเสมาหลวงพ่อพิชัย วัดโชติทายการาม ราชบุรี รุ่น 80 ปี 2534 เงิน
เหรียญหลวงพ่อไชร(พิชัย) วัดโชติทายการาม ราชบุรี รุ่น ๘๐ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อเงิน

เหรียญเสมาหลวงพ่อพิชัย วัดโชติทายการาม ราชบุรี รุ่น 80 ปี 2534 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อไชร(พิชัย) วัดโชติทายการาม ราชบุรี รุ่น ๘๐ ปี ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อไชร(พิชัย)ครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านข้างมีอักขระยันต์เฑาะห์สมาธิ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุนทรธรรมรัต ครบรอบ๘๐ปี" ที่สังหาฏิตอกโค้ดตัว "เฑาะห์"

        ด้านหลัง ตรงกลางจำลองเป็นรูปหลวงพ่อลพบุรีราเมศร์ ซึ่งเป็นพระประธานภายพระอุโบสถ มีอักขระยันต์หัวใจธาตุอ่านได้ว่า "นะ มะ พะ ทะ" ด้านข้างมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ อะ กะ อัง นอ กอ นะ กะ กอ ออ นอ อะ"  ใต้รูปพระประธานมีอักขระเลขไทยเขียนว่า "วัดโชติฯ ๒๕๓๔" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

 

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้