โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ พระเกจิชื่อดังหลังยุค ๒๕๐๐ ของพงสวาย ราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ พงสวาย ราชบุรี
หลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ พงสวาย ราชบุรี

        หลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ หรือ พระครูถาวรพุฒิธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ท่านมีนามเดิมว่า บุญนาค คันธรัตน์ พื้นเพท่านเป็นชาวสระบุรี

         เกิดเมื่อวันเสาร์ ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๗ ปีระกา ตรงกับวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๐ ณ บ้านเลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๔ บ้านแก่งขนุน ตำบลผึ้งรวง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โยมบิดาชื่อนายชื้น คันธรัตน์ โยมมารดาชื่อนางวันนา คันธรัตน์ มีพี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกันคือ

         ๑. นายเหรียญ

         ๒. นางเป้า

         ๓. นายเดช

         ๔. พระครูถาวรพุฒิธรรม

         ๕. นายแหยม

         ๖. นางทุเรียน

         เมื่อเจริญวัยพอสมควร โยมบิดาและโยมมารดาได้นำท่านไปฝากเข้าเรียนหนังสือไทย ขอมโบราณที่วัดพระญาติ ตำบลไผ่ลิง อำเภอเมือง จังหวัดอยุธยา ซึ่งขณะนั้นมีหลวงพ่อกลั่นเป็นเจ้าอาวาส จนสามารถอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างดี 

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ท่านมีอายุเกณฑ์ทหาร จึงได้เข้ารับราชการทหาร จนได้ยศ "สิบโท" ต่อมาได้โอนย้ายไปรับราชการตำรวจ อยู่หลายปี ซึ่งขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ในเพศฆราวาสนั้น ท่านได้มีภรรยาชื่อนางผัน และนางผิน จนมีบุตรชาย ๑ คน ชื่อนายชอบ คันธรัตน์

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ หลวงพ่อนาค ขณะนั้นมีอายุได้ ๖๐ ปี ท่านได้เกษียณราชการและเกิดเบื่อหน่ายทางโลก ท่านได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดชัยมงคล ตำบลในเขต อำเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้รับฉายาว่า "นาคเสโน" โดยมี

         พระครูพิเศษธรรมวินิษฐ์ วัดชัยมงคล เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระใบฎีกาอ่อน เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระมหาสมเกียรติ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         เมื่ออุปสมบทแล้ว ท่านได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดท่าช้าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร 

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ท่านได้ออกธุดงค์มายังพื้นที่จังหวัดราชบุรี และเห็นเป็นที่เงียบสงบ ท่านจึงได้อยู่จำพรรษาที่วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ พระอธิการช่วง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ ได้ถึงแก่มรณภาพลง ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อนาค ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดสืบแทน

ภาพถ่ายหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ พงสวาย ราชบุรี
หลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ พงสวาย ราชบุรี

 

         วัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ บ้านพงสวาย หมู่ที่ ๓ ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  วัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๓ เดิมชื่อว่าวัดคลองแค วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ 

         ๑. พระสงัด สิริธมฺโม 

         ๒. พระอธิการช่วง 

         ๓. พระครูถาวรวุฒิธรรม (นาค) 

         ๔. พระครูวิสุทธิสมณวัตร (บาง) พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๔๕๔

         ๕. พระมหาบุญเลิศ จิตวฑฺฒโน พ.ศ. ๒๕๔๖ - ปัจจุบัน 

         หลังจากที่หลวงพ่อนาค ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านก็ได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ อาทิเช่น

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ท่านได้สร้างกุฏิไม้ใต้ถุนสูง ๘ ห้อง

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ท่านได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ท่านได้สร้างกุฏิไม้ใต้ถุนสูงเพิ่มอีก ๘ ห้อง และท่านได้เริ่มสร้างพระอุโบสถ โดยวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖ 

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ สร้างกุฏิเจ้าอาวาส เป็นแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๓ เมตร

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ท่านสร้างโรงครัว สร้างฌาปนสถาน

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อนาค ท่านจึงได้รับได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นศัญญาบัตรชั้นตรี ที่พระครูถาวรพุฒิธรรม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นศัญญาบัตรชั้นโท โดยใช้ราชทินนามเดิม เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

         หลวงพ่อนาค ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.   ๒๕๒๖ นับรวมอายุของได้ ๘๖ ปีเศษ.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ

         เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เพื่อแจกในคราวฉลองอายุหลวงพ่อครบ ๗๕ ปี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบเจาะหูในตัวเหรียญ มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ พงสวาย ราชบุรี รุ่นแรก 2514 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ พงสวาย ราชบุรี รุ่นแรก 2514 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ พงสวาย ราชบุรี รุ่นแรก 2514 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนาคนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ มะ พะ ทะ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อนาค นาคเสโน" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "โม พุท ธา ยะ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "๒๕๑๔ ฉลองอายุครบ ๗๕ ปี วัดโพธิ์ราฏรบำรุง จ.ราชบุรี"

         เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เพื่อแจกในงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบเจาะหูในตัวเหรียญ มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ พงสวาย ราชบุรี รุ่น 2 2516 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง

เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ พงสวาย ราชบุรี รุ่น 2 2516 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนาคนั่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ มะ พะ ทะ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อนาค นาคเสโน" ที่สังฆาฏิตอกโค้ด "พ" (บางเหรียญ)

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "โม พุท ธา ยะ" เหนืออักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ จ.ราชบุรี" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ๑๖"

         เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อแจกในคราวฉลองอายุหลวงพ่อครบ ๘๓ ปี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปวงกลมขนาดเท่าเหรียญ ๑๐ บาทแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ พงสวาย ราชบุรี รุ่น 3 2522 ทองแดง-ทัน
เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อทองแดงผิวไฟ

เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ พงสวาย ราชบุรี รุ่น 3 2522 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อนาค วัดโพธิ์ราษฏร์บูรณะ รุ่น ๓(เสริม) ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อนาคครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ข้างรูปหลวงพ่อมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ มะ พะ ทะ" ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อนาค นาคเสโน"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "โม พุท ธา ยะ" เหนืออักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ (คลองแค)" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อายุ ๘๓ ปี ๒๕๒๒"

 

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง


บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้