โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อแดง วัดมะขาม พระเกจิชื่อดังของบ้านคุ้งพยอม บ้านโป่ง ราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี
หลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี

         หลวงพ่อแดง วัดมะขาม หรือ พระครูเมธาธิการ อดีตเจ้าอาวาสวัดมะขาม ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ท่านมีนามเดิมว่าแดง รักษ์ยง พื้นเพเป็นคนคุ้งพยอมเกิด ณ หมู่ที่ ๓ บ้านโพธิพยอม (ปัจจุบันชื่อ ต. คุ้งพยอม) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

          ท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ ตรงกับวันชึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๙ ปีมะเมีย โยมบิดาชื่อนายจด รักษ์ยง โยมมารดาชื่อนางแรด รักษ์ยง มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน ๔ คน โดยท่านเป็นบุตรคนที่ ๓ ประกอบไปด้วย

         ๑. นายแม้น รักษ์ยง

         ๒. นางเสริญ รักษ์ยง

         ๓. นายแดง รักษ์ยง

         ๔. นางด้วด รักษ์ยง

         โยมบิดาและโยมมารดาของท่านมีอาชีพทำนา ฐานะทางครอบครัวปานกลางพอกินพอใช้ เมื่อวัยเด็กได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดตาลปากลัด ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จนสำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ท่านมีอายุได้ ๒๑ ปี ท่านจึงได้เข้ารับการเกณฑ์ทหารประจำการสังกัดกอง พลมณฑล ๕ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๒ สังกัดทหารสื่อสารประจำจังหวัดราชบุรี เข้าประจำการรุ่น ๒๔๙๗ ซึ่งขณะที่เป็นทหารนี้ ท่านเคยร่วมรบในสงครามอินโดจีนที่เชียงตุงอีกด้วย

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ หลังจากที่หลวงพ่อแดง ท่านได้ปลดประจำการ ท่านจึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดโพธิโสภาราม ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้รับฉายาว่า "จนฺทโน" โดยมี

         พระสุเมธาจารย์ วัดปรมัยยิกาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการดวง อตฺตทีโป วัดม่วง เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการโล่น วัดหัวหิน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดโพธิโสภารามเรื่อยมา เพื่อศึกษาภาษาบาลีและศึกษาพระธรรมคัมภีร์ต่างๆ เป็นเวลา ๕ พรรษา

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๖ หลังจากที่หลวงพ่อแดงบวชได้ ๓ พรรษา ขณะนั้นท่านมีอายุได้ ๒๖ ปี ท่านก็สามารถสอบได้นักธรรมตรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ พรรษาที่ ๕  ท่านมีอายุได้ ๒๘ ปี ท่านก็สามารถสอบได้นักธรรมโท

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ พรรษาที่ ๖  ท่านมีอายุได้ ๒๙ ปี ท่านก็สามารถสอบได้นักธรรมเอก

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ วัดมะขาม ซึ่งเป็นวัดในพื้นที่ใกล้เคียงกับวัดโพธิโสภาราม ไม่มีพระอยู่จำพรรษา ชาวบ้านจึงไปขอนิมนต์พระภิกษุจากวัดโพธิโสภาราม ให้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดมะขาม พระที่รับนิมนต์ไปจำพรรษาที่วัดมะขามขณะนั้นมีด้วยกัน ๕ รูป คือ

         ๑. พระแฉะ

         ๒. พระสมา

         ๓. พระเชือน

         ๔. พระยวน

         ๕. พระแดง จนฺทโน

         หลังจากที่พระทั้ง ๕ รูปได้จำพรรษาอยู่ที่วัดมะขามได้ ๑ พรรษา พอออกพรรษาแล้ว พระบางรูปก็ลาสิกขาบท บางรูปก็กลับไปอยู่ที่วัดโพธิโสภารามอย่างเดิม เหลือเพียงหลวงพ่อแดงรูปเดียวที่อยู่จำพรรษาต่อที่วัดมะขาม

          ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ จากการที่วัดมะขามเหลือพระจำพรรษาแค่องค์เดียวคือหลวงพ่อแดง และด้วยที่ท่านเป็นพระที่มีจริยวัตรที่งดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านวัดมะขาม ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันขอให้ทางคณะสงฆ์แต่งตั้งท่านให้เป็นเจ้าอาวาสวัดมะขาม 

         วัดมะขาม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๘ ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี วัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๑๑ พื้นที่ตั้งวัดในสมัยนั้นเป็นป่ารกร้างมีต้นมะขามเปรี้ยวขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงเรียกกันว่า วัดป่ามะขาม และเรียกสั้นๆว่าวัดมะขาม วัดได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๑

         เมื่อหลวงพ่อแดง ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดมะขามแล้ว ท่านได้ทำการพัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการทำนุบำรุงเสนาสนะต่างๆ 

         ท่านได้ก่อสร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ หอระฆัง เจดีย์ ซึ่งนับได้ว่าท่านเป็นพระนักพัฒนาอย่างแท้จริง

         ในด้านปริยัติ ท่านได้เปิดสำนักเรียนปริยัตฺธรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อสอนนักธรรมให้แก่ภิกษุสามเณรในละแวกใกล้เคียง เช่น วัดม่วง วัดโพธิโสภาราม วัดบัวงาม และวัดตาลปากลัด

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นพระครูสอนปริยัติธรรม 

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นเจ้าคณะตำบล บ้านม่วง-นครชุมน์

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อแดง ที่พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่อง ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่พระครูเมธาธิการ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๒๑

         ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ท่านได้รับตำแหน้งเจ้าคณะตำบล และได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นโท

         ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลกิติมศักดิ์

         หลวงพ่อแดง ท่านเป็นพระที่ทรงเมตตา พูดน้อย ใจเย็น มีท่าที่น่าเลื่อมใสในแบบพระสงฆ์ ท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัย สมถะ รักความสงบ ท่านมีความชำนาญในภาษาไทยและภาษามอญ 

ภาพถ่ายหลวงพ่อดวง วัดม่วง ราชบุรี
หลวงพ่อดวง วัดม่วง ราชบุรี

         ท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมมาจากพระครูสังวราภิวัฒน์ (ดวง อตฺตทีโป) เจ้าอาวาสวัดม่วง ซึ่งท่านได้สร้างวัตถุมงคลหลายอย่างไว้มอบให้กับลูกศิษย์ที่มาเยี่ยมเยือนกราบไหว้

         จากคำบอกเล่าของลุงวน เสลานนท์ ศิษย์รับใช้ใกล้ชิดหลวงพ่อได้เล่าให้ฟังว่า เคยผู้ที่ได้รับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อแดงไป ได้ถามหลวงพ่อว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อนี่เหนียว อยู่ยงคงกระพัน หรือแคล้วคลาด หรือดีทางไหน หลวงพ่อแดงท่านตอบสั้นว่า "ผ่อนหนักให้เป็นเบาได้"

         ท่านได้ปฏิบัติกิจของสงฆ์ ตรากตรำและเหน็ดเหนื่อยจากการพัฒนาวัดและทำงานด้านสงฆ์ จนร่างกายอ่อนแอลง เป็นโรคกระดูกทับเส้น จนต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลธนบุรีเมื่ออายุ ๗๘ ปี ทำให้ท่านลุกเดินช่วยเหลือตนเองไม่ได้ต้องมีคนดูแล

         หลวงพ่อแดง ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา(โรคโลหิตเป็นพิษ) เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ นับรวมสิริอายุได้ ๘๙ ปี ๖๖ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อแดง วัดมะขาม

         เหรียญหลวงพ่อแดง วัดมะขาม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้าง ๓,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี รุ่นแรก 2522 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อแดงครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีโบว์ ภายในโบว์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูเมธาธิการ(แดง จนฺทโน)"

         ด้านหลัง  มีอักขระยันต์ภาษามอญอยู่ที่กลางเหรียญ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดมะขาม บ้านโป่ง ราชบุรี พ.ศ. ๒๕๒๒"

         เหรียญหลวงพ่อแดง วัดมะขาม รุ่นสอง

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อแจกในฉลองอายุหลวงพ่อครบ ๗๘ ปี ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ แบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ด้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี รุ่น 2 2539 เงิน
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อเงิน

เหรียญหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี รุ่น 2 2539 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อแดงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ใต้รูปหลวงพ่อมีโบว์ ภายในโบว์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูเมธาธิการ(แดง จนฺทโน)"

         ด้านหลัง  มีอักขระยันต์ภาษามอญอยู่ที่กลางเหรียญ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ฉลองอายุ ๗๘ ปี วัดมะขาม บ้านโป่ง ราชบุรี พ.ศ. ๒๕๓๙"

         รูปหล่อหลวงพ่อแดง วัดมะขาม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปหล่อ มีการสร้างด้วยเนื้อทองผสมแก่ทองเหลืองเพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ด้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี รุ่นแรก ทองเหลือง
รูปหล่อหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี รุ่นแรก เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปหลวงพ่อแดงนั่งเต็มองค์บนฐานเขียง มือทั้ง ๒ ข้างจับที่หัวเข่า องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อแดง"

         ด้านหลัง  มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดมะขาม"

         พระนางพญาหลวงพ่อแดง วัดมะขาม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม โดยมีผงวิเศษต่างๆที่หลวงพ่อแดงได้รวบรวมไว้มาเป็นส่วนผสมหลัก จำนวนการสร้างไม่ด้มีการจดบันทึกไว้

นางพญาหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี ยุคต้น  เนื้อผงว่านผสมผงใบลาน และ แร่ศักสิทธิ์
นางพญาหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี ยุคต้น  เนื้อผงว่านผสมผงใบลานและแร่ศักสิทธิ์

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธประทับนั่งปางมารวิชัย บนฐานเขียง ๒ ชั้น องค์พระมีผ้าสังฆาฏิชัดเจน

         ด้านหลัง  เรียบ ไม่มีอักขระใดๆ

         พระสมเด็จหลวงพ่อแดง วัดมะขาม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระพิมพ์สมเด็จเนื้อผงทรงสี่เหลี่ยม โดยมีผงวิเศษต่างๆที่หลวงพ่อแดงได้รวบรวมไว้มาเป็นส่วนผสมหลัก จำนวนการสร้างไม่ด้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี รุ่นแรก
สมเด็จหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี รุ่นแรก

         ด้านหน้า จำลองเป็นพระพิมพ์สมเด็จสามชั้น

         ด้านหลัง  มีอักขระยันต์จมลึกคมลงไปในเนื้อพระมีเอกลักษณ์

         พระแก้วมรกตหลวงพ่อแดง วัดมะขาม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระเนื้อผงพิมพ์ห้าเหลี่ยม โดยมีผงวิเศษต่างๆที่หลวงพ่อแดงได้รวบรวมไว้มาเป็นส่วนผสมหลัก จำนวนการสร้างไม่ด้มีการจดบันทึกไว้

พระแก้วหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี เนื้อผง
พระแก้วมรกตหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี เนื้อผง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระแก้วมรกตประทับนั่งบนฐานชุกชี มีซุ้มสวยงาม

         ด้านหลัง  เรียบ ไม่มีอักขระใดๆ ในบางองค์มีรอยจาร

         รูปถ่ายหลังตะกรุดหลวงพ่อแดง วัดมะขาม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นรูปถ่ายเลี่ยมพร้อมตะกรุด จำนวนการสร้างไม่ด้มีการจดบันทึกไว้

ภาพถ่ายหลังตะกรุดหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี
ภาพถ่ายหลังตะกรุดหลวงพ่อแดง วัดมะขาม ราชบุรี

         ด้านหน้า เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อแดงครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ

         ด้านหลัง  เขียนอักขระยันต์ มีตะกรุด ๓ ดอก

 ข้อมูล : คุณ Aong

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง 

 
***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้