โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ลอยน้ำของชาวแม่กลอง

ภาพถ่ายหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม
หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม

          หลวงพ่อวัดบ้านแหลม เป็นพระพุทธรูปยืน ปางอุ้มบาตร เนื้อทองเหลืองออกสำริด ความสูงจากปลายนิ้วพระบาทถึงยอดพระเกศามาลา ๑๗๐ ซ.ม. (๖๗ นิ้ว) ขนาดเท่าคนธรรมดา ข้อพระกรทั้งสองข้างทำเป็น ๒ ท่อน สวมใส่ได้

         พระเกศามาลาเป็นเปลวเพลิง สังฆาฏิเส้นเล็กพาดยาวมาถึงพระชงฆ์จีวรทำแผ่นเป็นแผ่นแผง อยู่เบื้องหลัง มีแฉกมุม พระพักตร์งามเหมือนเทพบุตร ทรวดทรงเหมาะเจาะกะทัดรัดงดงาม ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือที่เรียกว่าวัดบ้านแหลม เป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวเมืองแม่กลอง หรือจังหวัดสมุทรสงคราม

         หลวงพ่อวัดบ้านแหลม นั้นครั้งแรกที่พบไม่มีบาตร ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมเธอกรมพระยาภาณุพันธุ์วงศ์วรเดช ได้ว่าจ้างช่างหลวงในวังสร้างบาตรแก้วสีน้ำเงินอมเขียวแล้วนำมาถวาย ปัจจุบันบาตรแก้วนี้ถูกจัดเก็บไว้ภายในวัด และจะถูกนำมาใช้ในงานพิธีใหญ่ๆ หรือในโอกาสสำคัญๆเท่านั้น 

        จากความเชื่อของชาวบ้านหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ถูกสัณนิฐานว่าอาจจะสร้างโดยพระมหากษัตริย์หรือราชวงศ์ในสมัยอยุธยา (บางก็เชื่อว่าสร้างในสมัยสุโขทัย บางก็ว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น) เนื่องด้วยพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่มักไม่ค่อยงาม เพราะเป็นระยะเวลาที่บ้านเมืองค่อนข้างวุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินบ่อยครั้ง ทั้งมีศึกสงครามเสมอ 

         ผู้สร้างหรือช่างขาดความจรรโลงใจเพราะชีวิตต้องกังวลในเรื่องอื่นๆ การที่หลวงพ่อบ้านแหลมงดงามจึงเชื่อได้ว่าสร้างโดยช่างหลวง เพราะอย่างไรก็ตามช่างหลวงย่อมมีฝีมือดีกว่าช่างราชหรือชาวบ้านทั่วไป

ภาพถ่ายหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม อุ้มบาตรแก้ว
หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม อุ้มบาตรแก้ว

         ถ้าพินิจพิจารณาอย่างลึกซึ้ง อย่างที่เรียกว่ามองดูด้วยใจแล้วก็น่าจะเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปแทนตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งในอดีตอาจเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ก็ได้ หรืออย่างน้อยก็เป็นพระพุทธรูปแทนตัวแม่ทัพนายกองหรือเจ้านายขุนนางผู้ใหญ่ในสมัยนั้น 

         เพราะเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดเท่าคนจริงและสร้างอย่างประณีตงดงามมาก อาจเป็นไปได้ที่วิญญาณของท่านเจ้าของผู้สร้างรูปปฏิมากรหลวงพ่อบ้านแหลมได้มาเป็นเทวดา สิงสถิตรักษาพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ จึงคงความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านผู้ป่วยไข้ได้อยู่ทุกวันนี้

         แต่ข้อมูลจากนักวิชาการตั้งข้อสังเกตุว่าหลวงพ่อบ้านแหลม นั้นเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะพุทธศิลป์ยุคอยุธยาตอนปลายค่อนมาทางยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้วยเหตุจากพุทธลักษณะขององค์พระ รวมทั้งจากฐานบัวคลุ่มที่มีกลีบซ้อน ๓ ชั้นมีเกษรสูงและฐานสิงห์ที่ไม่โค้งแอ่น ที่ติดมากับหลวงพ่อนั้นเป็นศิลปที่นิยมกันในยุค รัชกาลที่ ๓  

         รวมทั้งชื่อของหลวงพ่อบ้านแหลม ไม่เคยปรากฏอยู่ในบันทึก หรือนิราศ พงศาวดารฉบับต่างๆ เลย หรือ อย่างนิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่ ที่เขียนในปี พ.ศ. ๒๓๘๘ เล่าถึงหลวงพ่อวัดเขาตะเครา แต่ไม่ปรากฏชื่อของหลวงพ่อบ้านแหลม ทั้งที่เล่ากันว่าติดอวนมาพร้อมกัน

         และนิราศพระแท่นดงรังของสามเณรกลั่น ปี พ.ศ. ๒๓๙๖ ที่ปรากฏชื่อหลวงพ่อวัดบางนางลี่ แต่ไม่ปรากฏชื่อของหลวงพ่อบ้านแหลมเช่นเดียวกัน แต่ที่ปรากฏชัดๆในต้นรัชกาลที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๔๑๖ ที่เล่าถึงโรคระบาดของสำนักพุทธฯ เท่านั้น 

         ฉบับตำนาน ๕ พี่น้อง

         หลวงพ่อบ้านแหลม มีความสัมพันธ์กับตำนานหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่มีเพิ่มเติมจำนวนพระพุทธรูปจาก ๓ องค์ เป็น ๕ องค์ กล่าวคือ มีเรื่องเล่ากันมาว่า มีพระพุทธรูป ๕ องค์ ลอยน้ำมาจากเมืองเหนือ เมื่อมาถึงภาคกลางก็ได้แยกย้ายกันไปประดิษฐานอยู่ตามจังหวัดต่างๆ รวม ๕ จังหวัด

         องค์แรก ลอยมาตามแม่น้ำบางปะกงและได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ชื่อว่า หลวงพ่อโสธร

         องค์ที่สอง ลอยมาตามแม่น้ำนครชัยศรีและได้ไปประดิษฐานที่วัดไร่ขิง เมืองนครชัยศรี(อำเภอสามพราน) จังหวัดนครปฐม ได้ชื่อว่า หลวงพ่อวัดไร่ขิง

         องค์ที่สาม ลอยมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาและได้ไปประดิษฐานที่วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม หรือ วัดบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ชื่อว่า หลวงพ่อโต

         องค์ที่สี่ ลอยมาตามแม่น้ำแม่กลองและได้ไปประดิษฐานที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เมืองแม่กลอง ปัจจุบันคือจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ชื่อว่า หลวงพ่อบ้านแหลม

         องค์ที่ห้า ลอยมาตามแม่น้ำเพชรบุรีและได้ไปประดิษฐานที่วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี ได้ชื่อว่า หลวงพ่อเขาตะเครา

          ซึ่งตำนานดังกล่าวขัดแย้งกับข้อมูลทางวิชาการของศิลปของพระพุทธรูปที่ต่างยุคกัน ซึ่งทั้ง ๕ องค์นั้นเป็นพระพุทธรูปที่มีศิลปทั้งยุคสุโขทัย ยุคอยุธยา และยุครัตนโกสินทร์ จึงทำให้ตำนานเรื่องพี่ ๓ หรือ ๕ พี่น้องนั้นน่าจะมาจากเรื่องเล่าของชาวมอญที่มาสร้างป้อมพิฆาตข้าศึกในปี พ.ศ. ๒๓๖๙ ที่มาผูกเข้าไว้ด้วยกัน

หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวแม่กลอง

         ฉบับตำนานพระลอยน้ำ

         หลวงพ่อบ้านแหลม มีตำนานอีกเรื่องหนึ่ง กล่าวว่า ชาวบ้านแหลมที่มาตั้งรกรากอยู่ เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๓๐๗ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวประมง วันหนึ่งได้มีชาวประมงไปลากอวนหาปลาที่ปากแม่น้ำแม่กลอง และอวนได้ติดพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์

         องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปยืน ปางอุ้มบาตร อีกองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่ง จึงอาราธนาพระพุทธรูปยืนมาประดิษฐานที่ วัดศรีจำปา ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองแม่กลอง ส่วนพระพุทธรูปนั่งได้มอบให้ญาติพี่น้องนำไปประดิษฐานที่ วัดเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี       

         วัดเพชรสมุทรวรวิหารได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ ๒๔๙๘ เดิมมีชื่อว่า "วัดศรีจำปา" เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยา มีประวัติที่สันนิษฐานว่าสร้างจากชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านแหลม จึงตั้งชื่อตามชื่อถึงฐานของตน

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือวัดบ้านแหลม อดีตชื่อวัดศรีจำปา

         ที่ว่าเมื่อชาวบ้านแหลมได้มาตั้งถิ่นฐานแล้วได้ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรณ์วัดศรีจำปา ให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งหนึ่งจึงเรียกวัดศรีจำปานิวาส วัดบ้านแหลม  เหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นมาของวัดศรีจำปา วัดบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับปัจจุบัน

         วัดเพชรสมุทรวรวิหาร มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๑ไร่เศษ มีเขตและอุปกรณ์จานของวัดดังนี้

                 ทิศเหนือจดครู ยาว ๒ เส้น ๓ วาเศษ
                 ทิศใต้จดคันครู ยาว ๓ เส้น ๘ วา
                 ทิศตะวันออกติดถนนเทศบาลเพชรสมุทรสงคราม ยาว ๓ เส้น ๑๑ วา
                 ทิศตะวันตกจดแม่น้ำแม่กลอง ยาว ๒ เส้น ๑๘ วา 

         ลำดับเจ้าอาวาสในระยะก่อนไม่อาจรวบรวมได้เท่าที่ทราบพอรู้เป็นชั้นๆในขั้นหลังคือ

         ๑. หลวงพ่อเบี้ยว 

         ๒. หลวงพ่อร่วง ที่จริงชื่อหลวงพ่ออยู่ แต่เหตุที่เรียกว่าหลวงพ่อร่วงเนื่องจากท่านเป็นผู้มีวาจาสิทธิ์ดั่งพระร่วงเจ้าสมัยสุโขทัย ชาวบ้านจึงเรียกท่านว่า หลวงพ่อร่วง บ้านเดิมท่านเป็นคนชาวนครศรีธรรมราช

         ๓. พระสนิทสมณคุณ (เนตร)​ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ก่อนมรณภาพในปี พ.ศ. ๒๔๕๓)

         ๔. พระมหาสิทธิการ(แดง) เป็นเจ้าอาวาสอยู่ก่อน ขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสเมืองสมุทรสงคราม เมื่อปี พ.ศ ๒๔๔๗ ครั้นเสด็จกลับกรุงเทพฯแล้ว ได้ทรงพระราชดำริจะตั้งพระครูมหาสิทธิการ(แดง) เป็นพระราชาคณะที่พระมหาสิทธิการ แล้วให้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม ที่ตอนนั้นทรุดโทรมอย่างหนัก แต่ได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน 

         ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงแต่งตั้งพระครูมหาสิทธิการ(แดง) ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม ในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ แล้วทรงตั้งพระครูปลัดทอง ฐานานุกรมของพระครูมหาสิทธิการ เป็นพระครูสัทธาโสภิต เจ้าอาวาสวัดบ้านแหลมองค์ต่อมา

         ๕. พระมหาสิทธิการ(ทอง)

         ๖. พระธรรมปิฎก (สนิทเขมจารี)​

         ๗. พระราชสมุทรโมลี (สำรวย)​

         ๘. พระราชสมุทรเมธี เจ้าอาวาสปัจจุบัน (บทความเก่า)

         หลวงพ่อบ้านแหลม เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่กล่าวขวัญกันมาแต่โบรํ่าโบราณ นับตั้งแต่เริ่มอาราธนามาประดิษฐาน ณ วัดบ้านแหลม ซึ่งเดิมเป็นป่ารกชัฏ ก็มีการพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ และมาเป็นที่กล่าวขานระบือไกล 

         เมื่อคราวเกิด "อหิวาตกโรค" ระบาดในประเทศไทย ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๖ เจ้าคุณสนิทสมณคุณ (เนตร) ท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านแหลมในสมัยนั้น เกิดนิมิตถึงหลวงพ่อวัดบ้านแหลม โดยให้ไปดูคาถากันโรคห่าที่พระหัตถ์ของหลวงพ่อในโบสถ์ 

         รุ่งเช้าท่านจึงเข้าไปดูที่พระหัตถ์ของหลวงพ่อบ้านแหลม พบว่าพระหัตถ์ขวามีคาถา "นะ มะ ระ อะ" และที่พระหัตถ์ซ้ายมีคาถา "นะ เท วะ อะ" จึงได้นำพระคาถามาทำนํ้ามนต์และแจกจ่ายให้ชาวบ้านดื่มและอาบกัน ปรากฏว่าโรคอหิวาตกโรคก็ค่อยๆ สงบลงและหมดไปในที่สุด ตั้งแต่นั้นมาความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อยิ่งเลื่องลือไกล. 

วัตถุมงคลของหลวงพ่อบ้านแหลม

         เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่นแรก พิมพ์เล็ก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณรูปใบสาเกแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองผสมแก่ทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี 2459 ทองเหลือง
เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่นแรก พิมพ์เล็ก ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ เนื้อทองเหลือง ของคุณอัด เต่ามังกร

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ด้านข้างขององค์พระมีม่านแหวกสวยงาม

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตัว "นะ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รูปปะติมากอนคุณพวัดบ้านแลม" ด้านข้างเหรียญมีม่านแหวกสวยงาม

         เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ห้าจุด

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณรูปใบสาเกแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองผสมแก่ทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ 5 จุด ปี 2460 ทองเหลือง
เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ๕ จุด ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ เนื้อทองเหลือง ของคุณน้อย แม่กลอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ด้านข้างขององค์พระมีม่านแหวกสวยงาม ด้านบนขององค์พระมีเม็ดไข่ปลา ๕ จุด จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นี้

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตัว "นะ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รูปปติมากอนคุนพอวัดหบานแลม" ด้านข้างเหรียญมีม่านแหวกสวยงาม

         เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ไม่มีจุด

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณรูปใบสาเกแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองผสมแก่ทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ไม่มีจุด ปี 2460 ทองเหลือง
เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่นแรก พิมพ์ใหญ่ ไม่มีจุด ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ เนื้อทองเหลือง ของคุณปรางค์ อุ้มบาตร

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ด้านข้างขององค์พระมีม่านแหวกสวยงาม ด้านบนขององค์พระไม่มีเม็ดไข่ปลา จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นี้

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตัว "นะ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รูปปติมากอนคุนพอวัดหบานแลม" ด้านข้างเหรียญมีม่านแหวกสวยงาม

         เหรียญปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่นแรก พิมพ์ใบสาเก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปใบสาเกแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองผสมแก่ทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญปั๊มใบสาเกหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม ปี 2460
เหรียญปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ของคุณIsaranu Pomnoi

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ด้านข้างขององค์พระมีม่านแหวกสวยงาม ด้านบนขององค์พระไม่มีเม็ดไข่ปลา จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นี้

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตัว "นะ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รูปปติมากอนคุนพอวัดหบานแลม" ด้านข้างเหรียญมีม่านแหวกสวยงาม

         เหรียญปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่นแรก (แหวกม่าน)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกรูปไข่ มีหูเชื่อม ในพิธีพุทธาภิเษกมีสุดยอดพระเกจิของเมืองแม่กลองในสมัยนั้นเข้าร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกมากมาย อาทิ หลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย,หลวงพ่อรุณ วัดช้างเผือก, หลวงพ่อตาด วัดบางวันทอง, หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม และหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม เป็นต้น สามารถแบ่งออกเป็น ๒ บล็อกคือ บล็อกคางกลม และบล็อกคางเหลี่ยม มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อทองเหลือง และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม บล็อกคางกลม ปี 2460 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร บล็อกคางกลม ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ เนื้อเงิน

เหรียญปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม บล็อกคางกลม ปี 2460 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร บล็อกคางกลม ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ เนื้อทองแดง ของคุณศักดิ์ชัย พิพัฒน์กิจไพศาล

เหรียญปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม บล็อกคางเหลี่ยม ปี 2460 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร บล็อกคางเหลี่ยม ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ เนื้อเงิน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ด้านข้างขององค์พระมีซุ้มพุทธบูชาและม่านแหวกสวยงาม บนพระเกศมีเส้นรัศมี ใบหน้าหลวงพ่อที่คางจะมีด้วยกัน ๒ แบบคือคางกลมมน และคางเหลี่ยม จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตัว "นะ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รูปปฎิมากอนคุณพ่อวัดบ้านแหลม" ด้านข้างเหรียญมีม่านแหวกสวยงาม

         เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม ปลุกเสก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกรูปไข่ มีหูเชื่อม เป็นเหรียญที่หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม ปลุกเสก มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม หลวงพ่อบ่ายเสก
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร (หลังยันต์ห้า) ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม ด้านข้างขององค์พระมีซุ้มพุทธบูชาและม่านแหวกสวยงาม ในองค์พระพระเกศจะยาวกว่าเหรียญรูปไข่รุ่นอื่นๆออกมาพร้อมๆกัน

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ไม่ปรากฏอักขระภาษาไทยใดๆ

         เหรียญเสมาหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ สร้างขึ้นในยสมันของพระมหาสิทธิการทองเป็นเจ้าอาวาส ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างเลื่อยรูปเสมาแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ แต่คาดว่าน่าจะสร้างในจำนวนที่น้อยมาก

เหรียญเสมาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี 2470 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญเสมาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง ของคุณศักดิ์ชัย พิพัฒน์กิจไพศาล

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ประทับยืนบนฐานบัวคลุ่ม ด้านข้างขององค์พระมีลวดลายสวยงาม

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ เหนืออักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระฤกรูปหลวงพ่อวัดบ้านแหลม"

         เหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อบ้านแหลม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบรูปเสมาคว่ำแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญเสมาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี 2495 เงิน
เหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เนื้อเงิน

เหรียญเสมาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี 2495 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญเสมาเล็กหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ประทับยืนบนฐานบัวคลุ่ม ด้านข้างขององค์พระมีฉัตรลวดลายสวยงามทั้งซ้านและขวา ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อวัดบ้านแหลม"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "จ.ว.สมุทรสงคราม"

         เหรียญห้าเหลี่ยมหลวงพ่อบ้านแหลม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบรูปห้าเหลี่ยมแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า เนื้อทองแดง และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง สันนิษฐานว่าพระน่าจะสร้างมากกว่า ๒ วาระ เนื่องจากมีพิมพ์พระมีกลากในบางเหรียญ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญปั๊มห้าเหลี่ยมหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม ปี 2500 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญห้าเหลี่ยมหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้ออัลปาก้า(ไม่มีกลาก)

เหรียญปั๊มห้าเหลี่ยมหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม ปี 2500 เนื้อทองแดง
เหรียญห้าเหลี่ยมหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดง(ไม่มีกลาก)

เหรียญปั๊มห้าเหลี่ยมหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม ปี 2500 เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง กลาก
เหรียญห้าเหลี่ยมหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง(มีกลาก)

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ประทับยืนบนฐานบัวคลุ่ม ด้านข้างขององค์พระมีฉัตรลวดลายสวยงามทั้งซ้านและขวา องค์หลวงพ่อประทับอยู่ภายในซุ่มกนกสวยงาม ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อวัดบ้านแหลม"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม"

         เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่น ๒๕ ศตวรรษ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบพิมพ์พุทะ ๒๕ ศตวรรษ แบบมีมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญเสมาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่น 25 ศตวรรษ ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่น ๒๕ ศตวรรษ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดง

เหรียญเสมาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่น 25 ศตวรรษ อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่น ๒๕ ศตวรรษ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้ออัลปาก้า

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลมประทับยืนบนฐานบัวคลุ่ม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์แบบเดียวกับพระพุทธ ๒๕ ศตวรรษ ด้านบนอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อวัดบ้านแหลม"

         รูปหล่อโบราณหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ลักษณะเป็นพระหล่อโบราณ โดบพระมีการสร้างด้วยกัน ๒ พิมพืคือพิมพ์ฐานเตี้ย และพิมพืฐานสูง มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อโบราณหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่นแรก ฐานสูง ปี 2500 ทองเหลือง
รูปหล่อโบราณหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่นแรก พิมพ์ฐานสูง ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองเหลือง

รูปหล่อโบราณหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่นแรก ฐานเตี้ย ปี 2500 ทองเหลือง
รูปหล่อโบราณหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่นแรก พิมพ์ฐานเตี้ย ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ประทับยืนบนฐานบัวคลุ่มทรงกลม

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระยันต์ใดๆ

         พระหล่อปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม พิมพ์หอยหลอด รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ลักษณะเป็นพระปั๊มตัดขอบชิดองค์พระ องค์พระสูงประมาณ ๔ เซนติเมตร มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระหล่อปํ๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี 2510 ทองเหลือง
พระหล่อปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่นแรก(นิยม) ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อทองเหลือง

พระหล่อปํ๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี 2510 ทองเหลืองรมดำ
พระหล่อปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่นแรก(นิยม) ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อทองเหลืองรมดำ

พระหล่อปํ๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่นแรก ปี 2510 ทองเหลือง-ครบด้าน
พระหล่อปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่นแรก(นิยม) ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ประทับยืนบนฐานบัวเม็ดฐานเขียง

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระยันต์ใดๆ หลังองค์พระมีอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อบ้านแหลม"

         พระหล่อปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม พิมพ์หอยหลอด รุ่น ๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ลักษณะเป็นพระปั๊มตัดขอบชิดองค์พระ โดยพิมพ์พระแบ่งออกเป็น ๒ พิมพ์คือพิมพ์เกศยาว (สร้างก่อน) และพิมพ์เกศสั้น มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระหล่อปํ๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่น2 เกศยาว ปี 2511 ทองเหลือง
พระหล่อปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่น ๒ (เกศยาว) ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อทองเหลือง

พระหล่อปํ๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่น2 เกศสั้น ปี 2511 ทองเหลือง
พระหล่อปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่น ๒ (เกศสั้น) ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ประทับยืนบนฐานบัวแหลมฐานเขียง

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระยันต์ใดๆ หลังองค์พระมีอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อบ้านแหลม"

         พระหล่อปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม พิมพ์หอยหลอด ออกวัดธรรมนิมิตร

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยวัดธรรมนิมิตรได้ถอดพิมพ์หล่อปั๊มพิมพ์เกศยาวไปสร้าง ลักษณะเป็นพระปั๊มตัดขอบชิดองค์พระ มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

พระหล่อปํ๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่นวัดธรรมนิมิตร ปี 2512 ทองเหลือง
พระหล่อปํ๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ออกวัดธรรมนิมิตร ปี พ.ศ.๒๕๑๒ เนื้อทองเหลือง

พระหล่อปํ๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่นวัดธรรมนิมิตร ปี 2512 ทองเหลือง-มีฐาน
พระหล่อปํ๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ออกวัดธรรมนิมิตร ปี พ.ศ.๒๕๑๒ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ประทับยืนบนฐานบัวแหลมฐานเขียง

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระยันต์ใดๆ หลังองค์พระมีอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อบ้านแหลม วัดธรรมนิมิตร"

         รูปหล่อโบราณหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่นพิเศษ

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ลักษณะเป็นพระหล่อโบราณ มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อโบราณหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่นพิเศษ ปี 2512 อัลปาก้า
รูปหล่อโบราณหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่นพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๑๒ เนื้ออัลปาก้า

รูปหล่อโบราณหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่นพิเศษ ปี 2512 ทองเหลือง
รูปหล่อโบราณหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่นพิเศษ ปี พ.ศ.๒๕๑๒ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ประทับยืนบนฐานบัวคลุ่ม

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระยันต์ใดๆ หลังองค์พระมีอักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อบ้านแหลม พิเศษ วัดเพชรสมุทร"

         เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่น ปี ๑๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบรูปใบสาเกแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะ และเนื้ออัลปาก้า จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญปั๊มใบสาเกหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม ปี 2512 เนื้อทองคำ
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองคำ

เหรียญปั๊มใบสาเกหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม ปี 2512 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อเงิน

เหรียญปั๊มใบสาเกหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม ปี 2512 เนื้อนวะ
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อนวะ

เหรียญปั๊มใบสาเกหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม ปี 2512 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้ออัลปาก้า

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ด้านข้างขององค์พระมีม่านแหวกสวยงาม

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตัว "นะ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รูปปฎิมากรคุณพ่อวัดบ้านแหลม" ด้านข้างเหรียญมีม่านแหวกสวยงาม

         เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่น ปี ๑๔

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบรูปใบสาเกแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน เนื้อทองเหลือง และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญปั๊มใบสาเกหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม ปี 2514 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อเงิน

เหรียญปั๊มใบสาเกหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม ปี 2514 เนื้อทองเหลือง
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองเหลือง

เหรียญปั๊มใบสาเกหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม ปี 2514 เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ด้านข้างขององค์พระมีม่านแหวกสวยงาม

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตัว "นะ" มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "รูปปฎิมากรคุณพ่อวัดบ้านแหลม ๑๔" ด้านข้างเหรียญมีม่านแหวกสวยงาม

         เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม หลังภาษาจีน

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มตัดขอบรูปเสมาคว่ำแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองคำ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม หลังหนังสือจีน ปี 2514 เนื้อทองคำ
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หลังหนังสือจีน ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองคำ

เหรียญปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม หลังหนังสือจีน ปี 2514 เนื้อเงิน
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หลังหนังสือจีน ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อเงิน

เหรียญปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม หลังหนังสือจีน ปี 2514 เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หลังหนังสือจีน ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม องค์พระพาดผ้าสังฆาฏิ ด้านข้างขององค์พระมีม่านแหวกสวยงาม

         ด้านหลัง ด้านข้างเหรียญมีม่านแหวกสวยงาม ด้านบนของเหรียญมีอักขระยันต์ตัว "มะ อะ อุ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อบ้านแหลม" และมีอักขระภาษาจีน ๔ ตัว จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์

         สมเด็จฉัตรทองหลวงพ่อบ้านแหลม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ลักษณะเป็นพระทรงสี่เหลี่ยม สร้างจากเนื้อผงผสมพุทธคุณและเนื้อดินแดง มีการสร้างด้วยกัน ๓ พิมพ์คือพิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลาง และพิมพ์เล็ก องค์พระทุกพิมพ์มีทั้งที่ปิดทองและไม่ได้ปิดทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จฉัตรทองหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม ปี 2516 พิมพ์ใหญ่
สมเด็จฉัตรทองหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ พิมพ์ใหญ่

สมเด็จฉัตรทองหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม ปี 2516 พิมพ์กลาง
สมเด็จฉัตรทองหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ พิมพ์กลาง

สมเด็จฉัตรทองหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม ปี 2516 พิมพ์เล็ก
สมเด็จฉัตรทองหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ พิมพ์เล็ก

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม ประทับยืนบนฐานบัวคลุ่ม องค์พระและฉัตรข้างองค์พระปิดทองสวยงาม

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ๒๕๑๖" ซึ่งคือปีที่สร้างพระ

         พระเนื้อดินหลวงพ่อบ้านแหลม (พิมพ์โบราณ)

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๖๐ บางตำราว่าสร้างก่อนเหรียญรุ่นแรก หรือสร้างในยุคของพระอธิการเนตร หรือสร้างในยุคพระมหาสิทธิการแดง ลักษณะเป็นพระเนื้อดินเผาผสมผงพุทธคุณทรงสี่เหลี่ยม จัดเป็นพระพิมพ์โบราณที่ยอมรับและเล่นหากันว่าเป็นหลวงพ่อบ้านแหลม จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

พระพิมพ์โบราณาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม เนื้อดินดำ
พระเนื้อดินหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เนื้อดิน ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ของคุณยอดชาย ตั้งสิริกุลพร

พระพิมพ์โบราณาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม เนื้อดิน
พระเนื้อดินหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เนื้อดิน ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ของคุณผมชื่อ ประยุทธ

พระพิมพ์โบราณาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม หลังพระประธาน เนื้อดิน
พระเนื้อดินหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เนื้อดิน ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ของคุณIsaranu Pomnoi
พระพิมพ์โบราณาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม เนื้อดินหลังยันต์
พระเนื้อดินหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เนื้อดิน ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ของคุณเพ้อ พระนคร

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม ประทับยืนบนฐานบัวคลุมฟันปลา ข้างองค์พระมีซุ้มสวยงาม

         ด้านหลัง ในพิมพ์พระปกติจะไม่มีอักขระใดๆ แต่ในบางพิมพ์มี ๒ หน้า หลังยันต์นูน และหลังจากซึ่งจัดว่าหายากแปลกตา 

         พระเนื้อดินหลวงพ่อบ้านแหลม (พิมพ์เรือบดโบราณ)

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๔๖๐ บางตำราว่าสร้างก่อนเหรียญรุ่นแรก หรือสร้างในยุคของพระอธิการเนตร ลักษณะเป็นพระเนื้อดินเผาผสมผงพุทธคุณทรงสามเหลี่ยม จัดเป็นพระพิมพ์โบราณที่ยอมรับและเล่นหากันว่าเป็นหลวงพ่อบ้านแหลมอีกพิมพ์หนึ่ง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระพิมพ์โบราณาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม เนื้อดิน-หลังยันต์
พระเนื้อดินหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หลังยันต์ เนื้อดิน ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๖๐

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม ประทับยืนบนฐานบัว ๕ ชั้น ข้างองค์พระมีซุ้มเม็ดไข่ปลาสวยงาม

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ลึกลงไปในองค์พระอ่านได้ว่า "มะ อะ อุ"

         พระบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ลักษณะเป็นพระบูชาหล่อด้วยเนื้อทองเหลือง องค์พระสร้างจากโลหะ ๒ ชิ้น ชิ้นแรกหล่อตั้งแต่พระเกศลงมาถึงสบงค์ขององค์พระ อีกชิ้นหล่อตั้งแต่พระวงฆ์(แข้ง)ลงมาถึงฐานบัว แล้วเชื่อมเข้าด้วยกัน มีการจัดสร้างสุงขนาดเดียวคือขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร สมุทรสงคราม รุ่นแรก 10 นิ้ว ปี 2500 ทองเหลือง
พระบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ขนาดสูง ๑๐ นิ้ว

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม ประทับยืนบนฐานบัวคว่ำบัวหงายมีฐาน ๘ เหลี่ยมรองรับ องค์พระมีตามุกสวยงาม ที่ฐานด้านหน้ามีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อบ้านแหลม"

         ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดเพชรสมุทร พ.ศ. ๒๕๐๐"

         ด้านใต้ฐาน มีดินไทย

         พุทธคุณ ตามคำความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่กล่าวขวัญกันมาแต่โบรํ่าโบราณ นับตั้งแต่เริ่มอาราธนาหลวงพ่อบ้านแหลมมาประดิษฐาน ณ วัดบ้านแหลม ซึ่งเดิมเป็นป่ารกชัฏ ก็มีการพัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับ และมาเป็นที่กล่าวขานระบือไกล ด้วยเชื่อกันว่าในองค์หลวงพ่อบ้านแหลม มีเทวดาคอยรักษาถึง ๑๐ องค์ เลยทีเดียว

         เมื่อคราวเกิด "อหิวาตกโรค" ระบาดในประเทศไทยตรงกับสมัยต้นรัชกาลที่ ๕ ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๑๖  เจ้าคุณสนิทสมณคุณ (เนตร) ท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านแหลมในสมัยนั้น เกิดนิมิตถึงหลวงพ่อวัดบ้านแหลม จึงได้นำพระคาถามาทำนํ้ามนต์และแจกจ่ายให้ชาวบ้านดื่มและอาบกัน ปรากฏว่าโรคอหิวาตกโรคก็ค่อยๆ สงบลงและหมดไปในที่สุด.

 

หมายเหตุ : ป้อมพิฆาตข้าศึกสร้างในสมัยรัชกาลที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๓๖๘ ปัจจบันคือโรงพยาบาล ส่วนป้อมถูกรื้อไปในสมัย ร.๕

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้