โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์ พระเกจินักพัฒนาของเมืองดำเนินสะดวก ราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี
หลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี

         หลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์ หริือ พระครูธรรมสุนทร อดีตเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ท่านเป็นพระเกจิยุคเก่าอีกรูปหนึ่งของจังหวัดราชบุรี พื้นเพเดิมท่านเป็นชาวจีนแต้จิ๋วที่มีชื่อว่าติ้ว ไม่ปรากฏนามสกุล เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๙ แต่ไม่มีประวัติบันทึกถึงโยมบิดาและโยมมารดาของท่าน

         หลวงพ่อติ้ว อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๓ ขณะที่มีอายุได้ ๒๔ ปี ณ พัทธสีมาวัดสวนพริก(ชื่อเดิมของวัดคูหาสวรรค์) ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "นันทสาโร" โดยมี 

         หลวงพ่อดำ วัดตาลบำรุงกิจ เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการสุทธิ วัดใหม่สี่หมื่น เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการไช วัดคูหาสวรรค์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดคูหาสวรรค์เรื่อยมา และเดินทางไปเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐาน และวิชาอาคมจากหลวงพ่อดำ วัดตาลบำรุงกิจ ซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังในสมัยนั้น

         วัดคูหาสวรรค์ เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ วัดตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ เดิมมีชื่อว่า "วัดสวนพริก" เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนเตียนชาวบ้านในพื้นที่ประกอบอาชีพทำสวน ปลูกผักต่างๆ และนิยมปลูกพริกบางช้าง จนมีชื่อเสียง โดยวัดมีอันดับเจ้าอาวาสปกครองดังนี้

         ๑. พระอธิการไซ พ.ศ. ๒๔๒๘ - ๒๔๔๘

         ๒. พระครูธรรมสุนทร (หลวงพ่อติ้ว) พ.ศ. ๒๔๔๙ - ๒๔๗๔

         ๓. พระปลัดเปลี่ยว พ.ศ. ๒๔๗๔ (ครองวัดห้าเดือนก็มรณภาพ)

         ๔. พระอธิการทองสุข พ.ศ. ๒๔๗๔ - ๒๔๘๐ (ลาสิกขา)

         ๕. พระอธิการกึน พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๖ (ลาสิกขา)

         ๖. พระครูธรรมวรทัศ (หลวงพ่อทองดี) พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๕๒๙

         ๗. พระปลัดทิม ปญฺญภาโส พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๗

         ๘. พระปริยัติวุฒิกร (มงคล ปญฺญาวโร ป.ธ.๓)​ เจ้าคณะตำบลท่านัด พ.ศ. ๒๕๓๘ - ปัจจุบัน

ป้ายวัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี
วัดคูหาสวรรค์ ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

         ในการสร้างวัดคูหาสวรรค์ระยะแรกนั้น เกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของนายจีนเต็ง แซ่ตั้นและนางมรรค แซ่ตั้น ซึ่งได้ถวายที่ดินจำนวน ๕ ไร่ เพื่อสร้างเป็นวัด ต่อมานางจีนเฮี๊ยะ และนางทิม ได้ถวายเพิ่มอีก ๔ ไร่ หลังจากถวายที่ดินใน ปี พ.ศ. ๒๔๒๗ 

         ช่วงแรกนั้นได้ตั้งเป็นสำนักสงฆ์ จนแล้วเสร็จเป็นวัดในปี พ.ศ. ๒๔๒๘ จึงได้นิมนต์หลวงพ่อไซ มาจากวัดบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก

         ซึ่งหลวงพ่อไซนั้นเป็นพระที่ตาบอด แต่หูดีมากและเก่งเรื่องงานก่อสร้าง จึงบริการจัดการงานของวัดไปได้อย่างราบรื่น

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๘ หลวงพ่อไซ เจ้าอาวาสวัดสวนพริก ได้มรณภาพลงด้วยโรคชรา หลังจากท่านได้ปกครองวัดถึง ๒๐ ปี พระและชาวบ้านวัดสวนพริกได้ร่วมกันจัดงานศพของท่านจนแล้วเสร็จ ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงพร้อมใจกันนิมนต์หลวงพ่อติ้ว ซึ่งบวชเรียนได้ ๗ พรรษา ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสสืบแทน

         หลังจากที่หลวงพ่อติ้ว ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ปี พ.ศ. ๒๔๕๐ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จตรวจมณฑลราชบุรี ผ่านมาถึงดำเนินสะดวกเพื่อทำการตรวจเยี่ยมวัดสวนพริก หลวงพ่อติ้วและชาวบ้านได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ ทั้งการจัดซุ้มในพื้นที่ตลอดแนวคลองที่จะเสด็จมายังวัด ตามริมคลองยังได้จัดแนวปลูกต้นไม้ดอกไม้อย่างสวยงาม 

ภาพถ่ายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

         ในระหว่างที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯเสด็จผ่านนั้น ท่านได้ตรัสถึงความสวยงามของซุ้มต่างๆว่า ขบวนเรือเสด็จนั้นว่าเหมือนได้แล่นผ่านคูหาสวรรค์ หลังพิธีรับเสด็จ หลวงพ่อติ้วจึงนำคำชื่นชมนั้นมาตั้งชื่อวัดใหม่ว่า "วัดคูหาสวรรค์" และใช้ชื่อวัดนั้นจนถึงปัจจุบัน

         หลวงพ่อติ้ว เมื่อได้เป็นเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ ท่านได้นำความรู้ในการก่อสร้างที่ท่านถนัดมาพัฒนาวัดเป็นการใหญ่ ท่านได้สร้างกุฏิสองแถวโดยมีหอฉันและหอสวดมนต์อยู่ตรงกลาง สร้างศาลาการเปรียญ(ปัจจุบันลื้อไปแล้ว) สร้างโบสถ์ และสร้างสุสานเก็บศพ (สมัยนั้นเรียกกันว่าโรงทึม) 

รูปหล่อเท่าองค์จริงหลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี
รูปหล่อเท่าองค์จริงหลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ หลวงพ่อติ้ว ได้เป็นพระฐานานุกรมของท่านเจ้าคุณเทพกวี วัดบวรนิเวศ ตำแหน่งพระวินัยธร(ติ้ว)

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ท่านได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูธรรมสุนทร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก และเป็นพระอุปัชฌาย์ ในปีเดียวกัน

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ ท่านได้สร้างโรงเรียนขึ้นเป็นแห่งแรกของอำเภอดำเนินสะดวก ชื่อว่าโรงเรียนธรรมสุนทร ปัจจุบันคือโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ เพื่อให้บุตรธิดาของชาวบ้านในพื้นที่ได้ศึกษาเล่าเรียน และยังได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดคูหาสวรรค์ เพื่อให้ภิกษุสามเณรได้ศึกษาภาษาบาลีอีกด้วย   

         หลวงพ่อติ้ว ปกครองวัดเรื่อยมาจนมรณภาพลง เมื่อวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๔ นับรวมสิริอายุได้ ๕๕ ปี ๓๑ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์

         เหรียญหล่อหลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์

         สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๗๑ เพื่อแจกให้กับผู้ที่ร่วมบริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์  ลักษณะเป็นเหรียญหล่อรูปปาดตาลแบบเดียวกันเหรียญวัดบางกะพ้อม มีการเจาะรูเพื่อใส่ห่วง มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะผสมแก่ทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อหลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี
เหรียญหล่อหลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ เนื้อทองเหลือง 

เหรียญหล่อหลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี
เหรียญหล่อหลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ เนื้อทองเหลือง ของคุณชาญ ดำเนิน

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อติ้วครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูธรรมสุนทร"

         ด้านหลัง มีอักขรยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันต์ห้ามีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ มะ อะ" 

         เหรียญพระแก้วฉลองโรงเรียนหธรรมสุนทร วัดคูหาสวรรค์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เพื่อแจกในคราวฉลองโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์  ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอก มีหูเชื่อม มีการสร้างด้วยเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง(หายาก)เพียงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญฉลองโรงเรียนธรรมสุนทร วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี2473  ทองแดง แบบที่ 1
เหรียญพระแก้วฉลองโรงเรียนธรรมสุนทร วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เนื้อทองแดง ของคุณยอดชาย ตั้งสิริกุลพร

เหรียญฉลองโรงเรียนธรรมสุนทร วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี2473  อัลปาก้า แบบที่ 2
เหรียญพระแก้วฉลองโรงเรียนธรรมสุนทร วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เนื้อเงิน

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระแก้วมรกตทรงเครื่องฤดูฝน ประทับนั่งบนฐานชุกชี มีลายกนกสวยงาม

         ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทย เขียนว่า "ที่รฤกในงานฉลองโรงเรียนธรรมสุนทรวิทยาทาน พ ศ ๒๔๗๓" ขอบข้างมีลายกนกล้อมรอบเหรียญสวยงาม

         เหรียญยันต์ฉลองโรงเรียนธรรมสุนทร วัดคูหาสวรรค์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เพื่อแจกในคราวฉลองโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์  ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอก มีหูเชื่อม มีการสร้างด้วยเนื้อเงินพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญแลองโรงเรียนธรรมสุนทร วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี2473  อัลปาก้า แบบที่ 1
เหรียญยันต์ฉลองโรงเรียนธรรมสุนทร วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ เนื้อเงิน

         ด้านหน้า มีอักขระยันต์ตรงกลางเหรียญ ขอบข้างมีลายกนกล้อมรอบเหรียญสวยงาม

         ด้านหลัง มีอักขระภาษาไทย เขียนว่า "ที่รฤกในงานฉลองโรงเรียนธรรมสุนทรวิทยาทาน พ ศ ๒๔๗๓" ขอบข้างมีลายกนกล้อมรอบเหรียญสวยงาม

         เหรียญปั๊มหลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ สร้างขึ้นในสมัยหลวงพ่อทองดี เป็นเจ้าอาวาส เพื่อแจกในงานกฐินของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปปาดตาลแบบเดียวกันเหรียญวัดบางกะพ้อม มีการเจาะรูเพื่อใส่ห่วง มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี 2513 ทองแดง
เหรียญปั๊มหลวงพ่อติ้ว วัดคูหาสวรรค์ ราชบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองแดงรมดำ

         ด้านหน้า เป็นรูปหลวงพ่อติ้วครึ่งองค์ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูธรรมสุนทร"

         ด้านหลัง มีอักขรยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันต์ห้ามีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ อะ มะ" 

 โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง


บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้