โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม (วัดหลักหก) อีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ผู้เข้มขลังของคลองดำเนินสะดวก ราชบุรี

ภาพถ่ายพระครูประสิทธิ์สารคุณ (พิณ อินฺทสาโร) วัดอุบลวรรณาราม
พระครูประสิทธิ์สารคุณ (พิณ อินฺทสาโร) วัดอุบลวรรณาราม ราชบุรี

         หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม หรือ พระครูประสิทธิ์สารคุณ (พิณ อินฺทสาโร) ท่านมีนามเดิมว่า พิณ อิ้มสำราญ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔ ณ บ้านคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในวัยเยาว์พ่อของท่านได้นำไปฝากร่ำเรียนกับเจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ ขณะที่หลวงพ่อพิณ มีอายุ ๒๑ ปี ท่านได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบางช้างเหนือ จังหวัดนครปฐม ได้รับฉายาว่า "อินฺทสาโร" โดยมี

         หลวงพ่อใจ วัดเชิงเลน เป็นพระอุปัชฌาย์

         หลวงพ่อแหวน วัดบางช้างใต้ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         ท่านเจ้าอาวาส วัดบางช้างเหนือ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลวงพ่อพิณ หลังจากที่ได้รับการอุปสมบทแล้ว ท่านได้จำพรรษาและเล่าเรียนวิชา ที่วัดบางช้างเหนือ แล้วจึงไปเรียนต่อแผนกพระปริยัติธรรมบาลีที่วัดทองนพคุณ จนสอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค 

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ จึงได้มาประจำอยู่ที่วัดปราสาทสิทธิ์(หลักห้า) อำเภออดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และเห็นว่าที่นี่ขาดแคลนโรงเรียนแก่เด็กๆ ท่านจึงได้ปรึกษากับพระครูล้อม เจ้าอาวาสวัดประสาทสิทธิ์ ขณะนั้นสร้างโรงเรียนศรีพรหมมินทร์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๑ 

ภาพถ่ายหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม ราชบุรี
พระครูประสิทธิ์สารคุณ (พิณ อินฺทสาโร) วัดอุบลวรรณาราม ราชบุรี

         ปี พ.ศ.๒๔๙๐ พระอธิการนิ่มเจ้าอาวาสวัดอุบลฯ ได้ถึงแก่มรณภาพลง ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณารามว่างลง ชาวบ้านวัดอุบลฯและคณะกรรมการวัด จึงพร้อมใจกันมานิมนต์หลวงพ่อพิณ ไปเป็นเจ้าอาวาสทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดอุบลวรรณาราม เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย วัดตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 

         สร้างวัดครั้งแรกโดยคุณโยมบัว ไม่ทราบนามสกุล เป็นหัวหน้าพร้อมด้วยญาติมิตร ซื้อที่ดินถวายให้เป็นที่ตั้งวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๙ จำนวน ๒ ขนัด เนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๙๑ ตารางวา มอบถวายให้พระอธิการหนู จัดตั้งวัดขึ้น

         จึงขนานนามผู้ถวายที่ดินเป็นชื่อวัดนามว่า บัว เป็น อุบล + วรรณา + อาราม เป็นชื่อวัดว่า "วัดอุบลวรรณาราม" และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๙ สร้างอุโบสถขึ้น ๑ หลัง 

         สภาพเมื่อแรกตั้งวัด มีศาลาการเปรียญไม้ไผ่ ๑ หลัง และกุฏิมุงจาก ๓ ห้อง ภายหลังมีผู้ซื้อที่ดินถวายเพิ่มเติมอีก จำนวนหนึ่ง วัดมีลำดับเจ้าอาวาสที่จดบันทึกไว้ดังนี้

         ๑. พระอธิการหนู พ.ศ. ๒๔๒๙ - ๒๔๓๖

         ๒. พระอธิการนวม พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๔๔

         ๓. พระอธิการโต๊ะ พ.ศ. ๒๔๔๔ - ๒๔๖๕

         ๔. พระอธิการแดง พ.ศ. ๒๔๖๕ - ๒๔๗๔

         ๕. พระอธิการยวง พ.ศ. ๒๔๗๔ - ๒๔๗๙

         ๖. พระอธิการนิ่ม พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๔๙๐

         ๗. พระครูประสิทธิสารคุณ(พิณ อินฺทสาโร) พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๒๑ 

         ๘. พระอธิการเจ๊ก พุทฺธสโร พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๔

         ๙. พระครูสุจิตธรรมรักษ์ (สง่า สุจิตฺโต) พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๓๕

         ๑๐. พระครูสถิตบุญญาภิราม (บุญรอด ฐิตธฒฺโม) พ.ศ. ๒๕๓๖ - ปัจจุบัน

        หลังจากที่ หลวงพ่อพิณได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ท่านก็ได้พัฒนาวัดอุบลวรรณารามจอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และถาวรวัตถุต่างๆ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมาก

         โดยชาวบ้านวัดอุบลวรรณารามจะรับรู้กันว่า ท่านเป็นพระที่มีบารมีสูงท่านหนึ่งของอำเภอดำเนินสะดวก ท่านเป็นพระที่จิตใจโอบอ้อมอารีเก่งทางด้านพระธรรมและบาลี ท่านทีชื่อเสียงด้านการเทศน์มาก มองดูเผินๆ 

         ท่านเป็นพระนักพัฒนาและเป็นครูสอนพระธรรมและบาลีธรรมดา แต่อีกนัยหนึ่งชาวบ้านในเขตอำเภอดำเนินสะดวกจะรู้กันดีว่าท่านเก่งด้าน การเทศน์และเป็นอาจารย์สอนพระธรรมและบาลี 

         หลวงพ่อพิณ ท่านเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ชาวดำเนินสะดวกตลอดมาอย่างยาวนาน จนกระทั่ง พ.ศ.๒๕๒๐ ท่านจึงเริ่มอาพาธด้วยโรคชรา จนมรณภาพอย่างสงบในวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ นับรวมสิริอายุได้ ๗๗ ปี ๕๕ พรรษา

วัตถุมงคลของหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม

         เหรียญมหาปราบหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ไม่มีหูเหรียญ มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญมหาปราบหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก 2492 ทองแดง
เหรียญมหาปราบหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เนื้อทองแดง ของคุณก้องเกียรติ ชาญแก้ว

         ด้านหน้า เป็นรูปหนุมานเชิญธงมีอักขระยันต์ต่างๆ

         ด้านหลัง เป็นรูปยันต์ ไม่มีอักขระภาษาไทยใดๆ

         เหรียญมหาปราบหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นสอง (แจกแม่ครัว)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ไม่มีหูเหรียญ มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญมหาปราบหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก 2492 ทองแดง
เหรียญมหาปราบหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นสอง ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงรมดำ

เหรียญมหาปราบหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่น 2 2499 ทองแดง
เหรียญมหาปราบหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นสอง(แจกแม่ครัว) ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหนุมานเชิญธงมีอักขระยันต์ต่างๆ

         ด้านหลัง เป็นรูปยันต์ ไม่มีอักขระภาษาไทยใดๆ

         เหรียญมหาปราบหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูเหรียญ มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญมหาปราบหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่น 3 2518 ทองแดง
เหรียญมหาปราบหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปหนุมานเชิญธงมีอักขระยันต์ต่างๆ

         ด้านหลัง เป็นรูปยันต์ มีอักขระเลขภาษาไทยเขียนว่า "๒๕๑๘" ซึ่งตรงกับปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก (ไม่มีกลาก)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูเหรียญ มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดง และเนื้ออัลปาก้าเท่านั้น ถือเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนหมดไปจากวัดอย่างรวดเร็ว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก กระไหล่ทอง นิยม
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง บล็อกนิยม

เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก เนื้อทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดง บล็อกนิยม

เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้ออัลปาก้า บล็อกนิยม ของคุณพงศ์​เทพ แสงอนันต์

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพิณครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อวัดอุบลฯ" พื้นเหรียญไม่มีกลาก

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ไม่มีอักขระภาษาไทยใดๆ

         เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก (มีกลาก)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ หลังจากเหรียญรุ่นแรก(ไม่มีกลาก) หมดไปอย่างรวดเร็ว ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูเหรียญ มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ด้วยเหตุที่เหรียญรุ่นแรกหมดไปจากวัดอย่างรวดเร็ว หลวงพ่อจึงมีดำริให้สร้างเพิ่มอีกครั้งซึ่งมีการใช้แม่พิมพ์ตัวเดียวกันกับรุ่นแรก จึงมีผลทำให้เหรียญที่ปั๊มออกมามีกลากที่พื้นเหรียญ ซึ่งบล็อกกลากนี้มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดง และเนื้ออัลปาก้าเพิ่มขึ้นมาอีกชนิดหนึ่ง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก บล็อกกลาก
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง บล็อกกลาก
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก บล็อกกลาก อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้ออัลปาก้า บล็อกกลาก

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพิณครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อวัดอุบลฯ" ตามพื้นเหรียญมีกลาก

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ไม่มีอักขระภาษาไทยใดๆ ตามพื้นเหรียญมีกลาก

         เหรียญยันต์ดวงพระรัตนตรัยหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูเหรียญ มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม ยันต์ดวงพระรัตนไตร 2500 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม ยันต์ดวงพระรัตนตรัย ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปยันต์ดวงจำนวน ๓ ดวง ซึ่งเป็นดวงพระรัตนตรัย จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์น้ำเต้า ใต้ยันต์มีอักขระภาษาขอมเขียนว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้ยันต์มีเลขไทยเขียนว่า "๒๕๐๐" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญยันต์ดวงใหญ่หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูเหรียญ มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม ยันต์ดวงใหญ่ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม ยันต์ดวงใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปยันต์ดวง ขนาดใหญ่ ๑ ดวง จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาขอมเขียนว่า "นะ โม พุท ธา ยะ"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ดวง ใต้ยันต์มีอักขระภาษาขอมเขียนว่า "มะ อะ อุ"

         เหรียญนั่งเต็มองค์หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ไม่มีหูเหรียญ มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะ เนื้อเงิน และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญนั่งเต็มองค์หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม 2515 เงิน
เหรียญนั่งเต็มองค์หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อเงิน

เหรียญนั่งเต็มองค์ หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณราม 2515 ทองแดง
เหรียญนั่งเต็มองค์หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพิณนี่งสมาธิเต็มองค์ องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อินทสาระมหาเถโร"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ไม่มีอักขระภาษาไทยใดๆ

         เหรียญสยุมพรหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม (เทวดา-นางฟ้า)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูเหรียญ มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะเนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญทศพร เทวดานางฟ้า หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม 2500
เหรียญสยุมพรหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองเทวดาและนางฟ้า ใต้รูปมีอักขระภาษาขอมเขียนว่า "พุท ธะ สัง มิ"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

         เหรียญมงคลแปดหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูเหรียญ มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญมงคลแปดหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม 2516 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญมงคลแปดหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของมงคลแปดสิ่ง

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อุบลวรรณา ๒๕๑๖" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         ดาบมหาปราบหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม (มีดเล็ก)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปดาบแบบมีหูเหรียญ มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

ดาบมหาปราบ หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม 2516
ดาบมหาปราบหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม (มีดเล็ก) ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองของดาบ บนรูปดาบมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง เป็นรูปจำลองของดาบ บนรูปดาบมีอักขระยันต์

         เหรียญพระราหูหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูเหรียญ มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพระราหูหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม 2517
เหรียญพระราหูหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองรูปพระราหู

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้ยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พ.ศ. ๒๕๑๗" ซึ่งคือปีที่สร้างเหรียญ

         เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นสุดท้าย

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูเหรียญ มีการจัดสร้างด้วยเนื้อโลหะ เนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นสุดท้าย 2518 เนื้ออัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นสุดท้าย ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นสุดท้าย 2518 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม รุ่นสุดท้าย ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อพิณครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูประสิทธิ์สารคุณ (พิณ อินทสาโร) วัดอุบลฯ รุ่นสุดท้าย"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ไม่มีอักขระภาษาไทยใดๆ

         เหรียญหล่อชินราช หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณเนื้อทองผสมแก่ทองเหลือง แบบมีหูในตัว จัดเป็นเหรียญหล่อพิมพ์มาตรฐานอีกพิมพ์หนึ่งของหลวงพ่อ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อชินราช หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม
เหรียญหล่อชินราช หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองผสม

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองรูปพระพุทธชินราช ใต้องค์พระและข้างองค์พระมีอักขระยันต์

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดอุบล" 

         เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณเนื้อทองผสมแก่ทองเหลือง แบบมีหูในตัว จัดเป็นเหรียญหล่อพิมพ์มาตรฐานอีกพิมพ์หนึ่งของหลวงพ่อ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม
เหรียญหล่อหลวงพ่อวัดเขาตะเครา หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองผสม

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองรูปหลวงพ่อวัดเขาตะเคราประทับนั่งบนฐานชุกชี

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ไม่มีอักขระภาษาไทยใดๆ

         เหรียญหล่อศรพรหมมาศ หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณเนื้อทองผสมแก่ทองเหลือง แบบมีหูในตัว จัดเป็นเหรียญหล่อพิมพ์มาตรฐานอีกพิมพ์หนึ่งของหลวงพ่อ มีการจัดสร้างด้วยกัน ๒ แบบคือเหรียญหล่อพิมพ์ใหญ่ และเหรียญหล่อพิมพ์เล็ก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อศรพรหมมาศ หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม 2513
เหรียญหล่อศรพรหมมาศ หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองผสม พิมพ์ใหญ่

เหรียญหล่อศรพรหมมาศ หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม 2513 แหลม
เหรียญหล่อศรพรหมมาศ หลวงพ่อพิณ วัดอุบลวรรณาราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ เนื้อทองผสม พิมพ์เล็ก

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองลูกศรพรหมมาศชี้ขึ้นไปทางหูเหรียญ จำนวน ๓ ดอก มีเส้นวงกลมเป็นกรอบของพิมพ์พระ ใต้ลูกศรปรากฏเลข "๑" ไทย

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ไม่มีอักขระภาษาไทยใดๆ

         เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม ออกวิหารหลวงพ่อบ้านแหลม(วัดอุบลวรรณาราม)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยเหรียญรุ่นนี้ได้รับการปลุกเสกโดยหลวงพ่อพิณ ด้วยเหตุที่สร้างโดยวัดอุบลวรรณารามเหมือนกัน ลักษณะเป็นเหรียญหล่อโบราณรูปใบสาเกเนื้อทองผสมแก่ทองเหลือง แบบมีหูในตัว มีสร้างด้วยกัน ๒ พิมพ์คือพิมพ์ ๒ หน้า และพิมพ์หลังยันต์ จัดเป็นเหรียญหล่อพิมพ์มาตรฐานอีกพิมพ์หนึ่งของหลวงพ่อบ้านแหลมที่ได้รับความนิยม จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม วัดอุบลวรรณาราม 2483
เหรียญหล่อหลวงพ่อบ้านแหลม วัดอุบลวรรณาราม ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองผสม

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลม ด้านข้างองค์พระมีม่านแหวกแบบเหรียญหล่อรุ่นแรกที่ออกในปี พ.ศ. ๒๔๖๐

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ไม่มีอักขระภาษาไทยใดๆ


โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้