โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดปราสาทสิทธิ์ (วัดหลักห้า) อีกหนึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของคลองดำเนินฯ

ภาพหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดประสาทสิทธิ์ หลักห้า ราชบุรี
ภาพหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดประสาทสิทธิ์ หลักห้า ราชบุรี

         หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดประสาทสิทธิ์(วัดหลักห้า) จัดเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งของคลองดำเนินสะดวก เป็นองค์พระประธานที่ประดิษฐานอยู่ ณ วิหารหลังใหม่ ริมคลองดำเนินสะดวก เป็นพระพุทธรูปหินเขียวปางสมาธิ ศิลปกรรมสมัยอยุธยา มีขนาดหน้าตักกว้างประมาณ ๖๐ นิ้ว สูง ๓ ศอกคืบ 

         องค์พระมีพระพักตร์กลมอิ่มยิ้ม พระอังสะและพระอุระใหญ่กว้างและผึ่งผายสง่างาม พระเพลาเป็นแบบสมาธิธรรมดา พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระหัตถ์ซ้าย พระพุทธลักษณะได้สัดส่วน ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างและผู้สร้าง แต่สันนิษฐานตามพุทธลักษณะ เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณ มีอายุยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

         มูลเหตุของการอัญเชิญหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ มายังวัดปราสาทสิทธิ์นั้น มีบันทึกเก่าแก่กล่าวไว้ว่า ย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่วัดสร้างเสร็จ(ย้ายวัดมาใกล้คลองดำเนิน) พระมหาแจ่ม วรรณวงศ์ ได้เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยพระอาจารย์บุญนาค ลกฺขตฺตสีโล ซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสสมัยนั้น ได้จัดกองผ้าป่าไปทอดยังวัดเชิงเลน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

         เมื่อเสร็จพิธีทอดผ้าป่าแล้ว คณะผ้าป่าจึงได้เอ่ยปากขอพระพุทธรูป เพื่อจะนำมาเป็นพระประธานในอุโบสถที่วัดเพิ่งสร้างเสร็จ เจ้าอาวาสวัดเชิงเลนท่านก็ไม่ขัดข้อง และได้มอบพระพุทธรูปหินเขียวให้กับคณะผ้าป่าอัญเชิญกลับไป 

         ซึ่งคณะผ้าป่าได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่วัดปราสาทสิทธิ์ โดยการเดินทางมาทางน้ำ เมื่อถึงวัดปราสาทสิทธิ์ ได้อัญเชิญองค์หลวงพ่อประดิษฐานบนอาคารที่สร้างด้วยไม้ ที่ได้ก่อสร้างเตรียมไว้ เมื่อขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ 

         โดยตอนนั้นหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ มีบางส่วนที่ชำรุด นั่นก็คือบริเวณพระอังสะ และพระเพลา คณะกรรมการวัดจึงได้ช่วยกันนำไปปฏิสังขรณ์ให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด 

         เมื่อบูรณะเสร็จแล้ว พระมหาแจ่ม และพระอาจารย์บุนนาค เห็นพ้องต้องกันว่า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาว ตำบลประสาทสิทธิ์ และตำบลใกล้เคียง จึงขนานนามท่านว่า "หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์"

          ตั้งแต่นั้นมา ทุกวันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ หรือช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งเป็นวันที่ได้อัญเชิญหลวงพ่อไตรรัตน์ฯ มาประดิษฐานที่วัดปราสาทสิทธิ์ ชาวบ้านได้ร่วมใจกันจัดประเพณีแห่พระทางน้ำเชิงอนุรักษ์ โดยได้นำองค์จำลองหลวงพ่อไตรรัตน์ฯ ขนาดหน้าตัก ๒๙ นิ้ว ประดิษฐานในขบวนเรือแห่ให้ประชาชนตลอดสองฝั่งคลองดำเนินสะดวก โดยชาวบ้านจะตั้งโต๊ะสักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

         ปัจจุบันคณะสงฆ์และประชาชนได้ร่วมมือกันก่อสร้างวิหาร ซึ่งเป็นอาคารซีเมนต์ ๒ ชั้น โดยการนำของพระครูประสาทสิทธิรักษ์(กิมใช้)เจ้าอาวาสและมูลนิธิญาณบารมีสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี 

วิหารหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดประสาทสิทธิ์ หลักห้า ราชบุรี
วิหารหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดประสาทสิทธิ์ หลักห้า ราชบุรี

         เมื่อสร้างเสร็จอัญเชิญหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ ขึ้นประดิษฐานบนวิหารชั้น ๒ ส่วนชั้นล่างมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ขนาดใหญ่ และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม นอกจากนี้ชั้นบนยังประดิษฐานรูปเหมือนของเจ้าอาวาสในอดีต รวมทั้งมีรูปเหมือนของพระอริยสงฆ์ สำหรับให้ประชาชนได้สักการบูชาอีกด้วย

         วัดปราสาทสิทธิ์ (วัดหลักห้า) เดิมชื่อว่า "วัดสมเด็จปราสาทสิทธิ์ธิดาราม" ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ ๕ ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ซึ่งแต่เดิมตำบลประสาทสิทธิ์รวมอยู่กับตำบลดอนไผ่ ในบริเวณหลัก ๕ ริมคลองดำเนินสะดวก ชาวบ้านจึงมักเรียกว่า วัดโคกไผ่ วัดดอนไผ่ หรือ วัดหลักห้า วัดมีพื้นที่ ๑๒ ไร่เศษ

         เดิมวัดตั้งอยู่ห่างจากริมคลองดำเนินสะดวกประมาณ ๕๐๐ เมตร ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งพระอุโบสถ สร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ในสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยสร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๔๑๑ เพื่อเป็นที่ระลึกในการขุดคลองดำเนินสำเร็จ (ขุดคลองปี พ.ศ. ๒๔๐๙ แล้วเสร็จปี พ.ศ. ๒๔๑๑)

ภาพเสาหินหลักห้า คลองดำเนินสะดวก ราชบุรี
ภาพเสาหินหลักห้า คลองดำเนินสะดวก ราชบุรี

         และเพื่อเป็นวัดไว้สำหรับประกอบศาสนกิจ ให้กับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่หลักห้าแถบนี้ ซึ่งในสมัยนั้นหลังจากขุดคลองแล้วเสร็จ ชาวบ้านได้มีการย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในเขตริมคลองมากจนเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ วัดได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๔

         วัดประสาทสิทธิ์ มีเจ้าอาวาสปกครองวัดจากที่มีการบันทึกไว้ดังนี้

         ๑. พระสมุห์สิน ปกครองวัดราว ๖-๗ ปี บ้างก็ว่า ๑๒ ปี ก่อนย้ายกลับวัดราชาธิวาส

         ๒. พระอธิการทอง

         ๓. พระอธิการแดง ซึ่งต่อมาได้ลากสิกขา วัดจึงว่างการปกครองไประยะหนึ่ง

         ๔. พระอธิการแก้ว รตนโชโต ลาสิกขาไปใน ปี พ.ศ. ๒๔๖๘

         ๕. พระครูล้อม (หลวงพ่อล้อม) ท่านเป็นน้องชายของหลวงพ่อแก้ว พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๙๖

         ๖. พระครูประสาทรัตนกิจ หรือ หลวงพ่อบุญ ปทุมสโร นามเดิมชื่อบุญ ศรีเมือง มรณภาพเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕  

         ๗. พระครูประศาสน์สิทธิรักษ์ หรือ หลวงพ่อกิมใช้ รตนวณโณ นามเดิมชื่อกิมใช้ แซ่เฮ้ง มรณภาพปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

         ๘. พระครูประภัสสรวรคุณ หรือ หลวงพ่อพระมหาชัยพร วลลโภ ปธ.4 มรณภาพเมื่อวันที่  ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

         ๙. พระครูอนุกูลวรากร (เจ้าอาวาสรูปปัจจุุบัน)

         มูลเหตุจากการสร้างวัดนั้นคือพระปราสาทสิทธิ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นผู้อำนวยการขุดคลองดำเนินสะดวกเมื่อขุดคลองดำเนินสะดวกสำเร็จแล้ว เห็นว่าบริเวณนี้เป็นที่เหมาะ จึงได้สร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์และตั้งชื่อว่า "วัดประสาทสิทธิ์" ตามตำแหน่งในตอนนั้น.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดปราสาทสิทธิ์

         เหรียญหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดปราสาทสิทธิ์ รุ่นแรก(พุ่มข้าวบิณฑ์)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ในสมัยของหลวงพ่อบุญ ปทุมสโร(พระครูประสาทรัตนกิจ) เป็นเจ้าอาวาส เพื่อออกให้บูชาแก่ผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดประสาทสิทธิ์ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบมีหูในตัว โดยมีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดประสาทสิทธิ์ ราชบุรี รุ่นแรก ปี 2499
เหรียญหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดประสาทสิทธิ์ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า มีรูปจำลองของหลวงพ่อไตรรัตน์ ประดิษฐานบนฐานบัว ๒ ชั้น องค์พระห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์"

         ด้านหลัง  มีอักขระยันต์

         เหรียญหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดปราสาทสิทธิ์ รุ่นแรก(เสมา)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ในสมัยของหลวงพ่อบุญ ปทุมสโร(พระครูประสาทรัตนกิจ) เป็นเจ้าอาวาส เพื่อออกให้บูชาแก่ผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดประสาทสิทธิ์ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงเสมาแบบมีหูในตัว โดยมีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกระไหล่ทองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญเสมาหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดประสาทสิทธิ์ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญเสมาหลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ วัดประสาทสิทธิ์ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองแดงกระไหล่ทอง

         ด้านหน้า มีรูปจำลองของหลวงพ่อไตรรัตน์ ประดิษฐานบนฐานบัว ๒ ชั้น องค์พระห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์"

         ด้านหลัง  มีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "พุท ธะ สัง มิ"

         เหรียญพระไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ รุ่นแรกนั้นแต่ก่อนเล่นกันว่าออกปี พ.ศ. ๒๔๙๕ แต่เมื่อคำนวนตามประวัติการอัญเชิญพระไตรรัตน์โรจน์ฤทธิ์ มาจากวัดเชิงเลินที่มีบันทึกปรากฏชัดเจนว่า "อัญเชิญองค์หลวงพ่อประดิษฐานบนอาคารที่สร้างด้วยไม้ที่ได้ก่อสร้างเตรียมไว้ เมื่อขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๓ ปี พ.ศ. ๒๔๙๙" นั้นย่อมเป็นเครื่องยืนยันว่าเหรียญไม่ได้สร้างในปี พ.ศ. ๒๔๙๕ อย่างแน่นอน

         นอกจากวัตถุมงคลที่กล่าวมาแล้วนี้ ยังมีวัตถุมงคลที่สร้างในสมัยของพระครูล้อม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยหลวงพ่อพิณ สมัยที่อยู่จำพรรษาที่วัดหลักห้าอีกด้วย ซึ่งสามารถอ่านได้จากลิงค์ท้ายบทความนี้บทความ

 

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้