โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงปู่แหยม วัดบ้านเลือก ราชบุรี พระอุปัชฌาย์ของหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง

ภาพถ่ายหลวงปู่แหยม วัดบ้านเลือก ราชบุรี
หลวงปู่แหยม วัดบ้านเลือก ราชบุรี

         หลวงปู่แหยม วัดบ้านเลือก หรือ พระครูโพธาภิรมย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเลือก ท่านมีนามเดิมว่าแหยม พรหมกัน พื้นเพเป็นคนบ้านเลือก ราชบุรีมาแต่กำเนิด เกิดเมื่อวันศุกร์ แรม ๑ ค่ำเดือน ๗ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ ๒๔๓๒ โยมบิดาชื่อนายพรม พรหมกัน โยมมารดาชื่อนางบุญ พรหมกัน

         ปี พ.ศ. ๒๔๔๘ โยมบิดานำท่านไปบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อตอนท่านมีอายุ  ๑๖ ขวบ ที่วัดบ้านเลือกโดยมีพระอาจารย์ยอด เจ้าอาวาสรับไว้ดูแลและสอนวิชาต่างๆ เมื่อท่านบวชเป็นสามเณรนั้น ท่านเป็นเณรที่มีสติปัญญาเฉลี่ยวฉลาด สามารถสวดมนต์ ๗ ตำนาน ๑๒ ตำนาน และสวดพระปาฏิโมกข์ได้อย่างคล่องแคลว

         ปี พ.ศ. ๒๔๕๒ เมื่อท่านมีอายุครบบวชแล้ว ท่านจึงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดบ้านเลือกใต้ (ชื่อในสมัยนั้น) ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๔ ตรงกับวันพุธที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ เวลา ๑๓. ๐๕ น. ได้รับฉายาว่า "สุวณฺโณ" โดยมี

         พระอธิการพิน  วัดบ้านใหม่เหนือ (บางแพ) เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการยอด วัดบ้านเลือก เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการโลน วัดดอนตูม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         พระอาจารย์นิล พระอาจารย์คำ วัดบ้านเลือก เป็นผู้ร่วมอาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดบ้านเลือก เพื่อร่ำเรียนวิชาอาคมกับพระอธิการยอดเพิ่มเติม จนท่านมีวิชาอาคมเก่งกล้า

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ หลังจากที่หลวงปู่แหยมบวชได้ ๙ พรรษา พระอธิการยอดเจ้าอาวาสวัดบ้านเลือกได้มรณภาพลง ทางคณะสงฆ์โดยมีพระครูธรรมเสนานี(แจ่ม) วัดโชค ได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านเลือก เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑

ภาพถ่ายหลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก ราชบุรี
หลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก ราชบุรี

         วัดบ้านเลือก เป็นวัดราษฎร์ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ หรือก่อนหน้านั้น ดังมีปรากฏในพงศาวดารว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานท้องตราลงมาให้พระยามอญทั้ง ๗ เลือกที่ทำกินเอาเอง 

         ชาวมอญได้ล่องลงมาตั้งถิ่นฐานตามสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวลาวเวียงซึ่งถูกกวาดต้อนมาจากเวียงจันทน์สมัยกรุงธนบุรีได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ก่อน 

         เมื่อพระยามอญนำท้องตรามาให้ดูว่าพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินเหล่านี้ให้แก่ชาวมอญแล้ว ชาวลาวจึงอพยพถอยร่นจากบริเวณริมน้ำเข้าไปอยู่ตอนในหลายแห่งด้วยกันโดยได้เข้ามาอยู่บริเวณวัดบ้านเลือกในปี พ.ศ. ๒๓๔๓

         สำหรับความเป็นมาของชื่อหมู่บ้านนั้นเล่ากันว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสต้นมาถึงบริเวณนี้ซึ่งมีการเลี้ยงวัว ควายและม้าไว้ใช้งานและเป็นของบรรณาการแก่เจ้านายชั้นสูง พระองค์ทรงเห็นว่าม้าที่นี่มีลักษณะดี เหมาะสำหรับเป็นม้าศึก จึงทรงเลือกม้าของที่นี่ ชาวบ้านจึงขนานนามหมู่บ้านนี้ว่าบ้านเลือกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ภาพถ่ายหลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก ราชบุรี
หลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก ราชบุรี

         หลังจากที่หลวงปู่แหยม ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านเลือก ท่านได้พัฒนาวัดบ้านเลือกให้เจริญขึ้น อย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างและซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆ และการพัฒนาชาวบ้านในพื้นที่ให้อยู่ในศีลในธรรม

         นอกจากนี้ท่านยังจัดสร้างโรงเรียนประชาบาลหลังแรก และเปิดสอนเป็นแห่งแรกในอำเภอโพธาราม ชื่อว่า โรงเรียนวัดบ้านเลือก (ไตรสัญหศึกษา)

         และต่อมาเมื่ออาคารโรงเรียนไตรสัญหศึกษาได้ทรุดโทรมลง หลวงพ่อจึงได้จัดการสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่อีกหลัง เป็นอาคารไม้สองชั้น ชื่อว่า โรงเรียนวัดบ้านเลือก (ภิรมย์ อารีย์)

         และเมื่อโรงเรียนมีขนาดไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ท่านจึงได้สร้างโรงเรียนใหม่อีกครั้ง เป็นอาคารคอนกรีตชื่อว่า โรงเรียนวัดบ้านเลือก (โพธาภิรมย์) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านเลือก (โพธาภิรมย์)

ภาพถ่ายหลวงปู่แหยม วัดบ้านเลือก ราชบุรี
หลวงปู่แหยม วัดบ้านเลือก ราชบุรี

 
         ปี พ.ศ. ๒๔๖๖ หลวงปู่แหยม ท่านได้รับแต่งตั้งให้เจ้าคณะหมวด (ปัจจุบันเรียกเจ้าคณะตำบล) และเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่ พระครูโพธาภิรม เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๖ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ หลวงปู่แหยมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยท่านสามารถทำการบวชได้ทั้ง ๓ อำเภอประกอบไปด้วย อำเภอโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง และอำเภอบางแพ

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท พัด จ.ปร.โดยใช้ทินนามเดิม

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก โดยใช้ทินนามเดิม

         หลวงปู่แหยม ท่านเป็นพระเกจิที่เก่งกาจวิชาอาคมอีกรูปหนึ่งของเมืองโพธาราม ซึ่งท่านเป็นหนึ่งในพระอาจารย์ของหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทองอีกด้วย

         นอกจากนี้ท่านยังเป็นพระนักพัฒนาอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการที่ท่านก่อสร้างและพัฒนาวัดบ้านเลือกจากวัดเล็กๆให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอันมาก

         หลวงปู่แหยมปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นับรวมสิริอายุได้ ๘๐ ปี ๖๐ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงปู่แหยม วัดบ้านเลือก

         เหรียญหลวงปู่แหยม วัดบ้านเลือก รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยคุณโสภณ แสนอิสระ ศิษย์ผู้ใกล้ชิดเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัดและฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว เหรียญรุ่นนี้จะมีแค่บล็อกเดียวเท่านั้น ส่วนอีกบล็อกจะมีความคล้ายกันออกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เหรียญรุ่นแรกมีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก รุ่นแรก 2504 อัลปาก้า
เหรียญหลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื้ออัลปาก้า

เหรียญหลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก รุ่นแรก 2504 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แหยมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโพธาภิรม(แหยม สุวณฺโณ)"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันต์ห้ามีอักขระภาษาขอมอ่านได้ว่า "นะโมพุทธายะ" กำกับไว้อีกชั้นหนึ่ง ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบ้านเลือกโพธาราม ๒๘ ม.ค. ๒๕๐๔"

         เหรียญหลวงปู่แหยม วัดบ้านเลือก รุ่น ๒

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์มแบบมีหูในตัว เหรียญรุ่นนี้จะมีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนสร้างน้อยแต่ไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก รุ่น2 2507 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แหยมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโพธาภิรม(แหยม สุวณฺโณ)"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันต์ห้ามีอักขระภาษาขอมอ่านได้ว่า "นะโมพุทธายะ" กำกับไว้อีกชั้นหนึ่ง ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบ้านเลือกโพธาราม พ.ศ. ๒๕๐๗"

         เหรียญหลวงปู่แหยม วัดบ้านเลือก รุ่น ๓

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยนายฮั้ว เจ้าของร้านเป็ดย่าง ย่านสุขุมวิท เป็นกรรมการจัดสร้าง เพื่อแจกในคราวฉลองสมณศักดิ์ชั้นเอกของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปพัดยศแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างประมาณ ๕,๐๐๐ เหรียญ

เหรียญหลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก รุ่น3 2512  ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก รุ่น ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แหยมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกงานฉลองสมณศักดิ์ และอายุครบ ๘๐ ปี พระครูโพธาภิรม(แหยม สุวณฺโณ)"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันต์ห้ามีอักขระภาษาขอมอ่านได้ว่า "นะโมพุทธายะ" กำกับไว้อีกชั้นหนึ่ง ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบ้านเลือกโพธาราม ๒๘ ก.พ. ๒๕๑๒"

         รูปหล่อโบราณหลวงปู่แหยม วัดบ้านเลือก

         สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. ๒๕๑๐ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นพระหล่อโบราณ เนื้อทองเหลืองไม่ทราบปีสร้างที่แน่นอน จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

รูปหล่อโบราณหลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก เนื้อทองเหลือง
รูปหล่อโบราณหลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แหยนั่งสมาธิมเต็มองค์บนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิรัดประคต ที่สังฆาฏิปรากฏอักขระขอมอ่านได้ว่า "มะ อะ อุ" ที่ฐานมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโพธาภิรม"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตัว "เฑาะห์" ที่สังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาขอมอ่านได้ว่า "นะ มะ พะ ธะ"

         ใต้ฐาน ตะไบเรียบไม่ปรากฏอักขระใดๆ

         เหรียญหลวงปู่แหยม วัดบ้านเลือก รุ่นย้อนยุค

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ในสมัยหลวงพ่อสมจิตร อดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านเลือก เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว เหรียญรุ่นนี้จะมีถอดพิมพ์เหรียญรุ่นแรก โดยทำการแกะบล็อกใหม่ทั้งหน้าและหลัง เหรียญนี้หลวงปู่หลิว ปลุกเสกฯ มีการสร้างด้วยเนื้ออัลปาก้า และเนื้อทองแดง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก รุ่นแรก(ย้อนยุค) 2536 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อแหยม วัดบ้านเลือก (ย้อนยุค หลวงปู่หลิวเสก) ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงปู่แหยมครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่ พาดผ้าสังฆาฏิ มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูโพธาภิรม(แหยม สุวณฺโณ)"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้ยันต์ห้ามีอักขระภาษาขอมอ่านได้ว่า "นะโมพุทธายะ" กำกับไว้อีกชั้นหนึ่ง ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "วัดบ้านเลือกโพธาราม ๒๘ ม.ค. ๒๕๐๔"

 

 

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้