โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย ศิษย์เอกหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย

หลวงพ่อแขก (พระครูสมุทรสุนทร)  วัดพวงมาลัยสมุทรสงคราม

          หลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย ถือเป็นเกจิอาจารย์ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาจากหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัยมาอย่างครบถ้วน พระเครื่องที่ได้รับการปลุกเสกจากท่าน มีความศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยพุทธคุณ ชื่อเสียงของท่านก็ไม่ธรรมดา เพราะท่านเป็นหนึ่งใน ๔ พระเกจิเมืองแม่กลองที่ได้รับนิมนต์ให้ไปปลุกเสกในพิธี ๒๕ ศตวรรษ ซึ่งถือเป็นพิธีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

         หลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย มีนามเดิมว่า แขก นามสกุล ศาสดา เกิดเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๒๖ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๔ ณ บ้านคลองประจันทร์ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โยมบิดามีชื่อว่า นายสาต ศาสดา โยมมารดาชื่อ นางสาต ศาสดา ท่านเป็นบุตรคนโต มีน้องสาวหนึ่งคนชื่อนางเชย กลั่นแสง

ภาพถ่ายหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย สมุทรสงคราม
หลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย สมุทรสงคราม

           เมื่อเยาว์วัย บิดาและมารดาได้นำหลวงพ่อแขกไปฝากท่านอาจารย์ธง วัดบางประจันต์ใน เพื่อเรียนหนังสือ มีความรู้พออ่านออกเขียนได้ ต่อมาได้เรียนหนังสือขอมกับท่านพระอาจารย์สุด จนมีความรู้หนังสือขอมเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่นิยมกันในสมัยนั้น

          ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ขณะนั้นหลวงพ่อแขกมีอายุได้ ๑๗ ปี ได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพระครูทอง (พระมหาสิทธิการ(ทอง) ตำแหน่งหลังจากนั้น) เป็นพระอุปัชฌาย์

หลวงพ่อแขก (พระครูสมุทรสุนทร)  วัดพวงมาลัยสมุทรสงคราม

          ปี พ.ศ. ๒๔๔๗ เมื่อหลวงพ่อแขกมีอายุได้ ๒๑ ปี จึงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๗ ได้รับฉายาว่า "สาสนปชฺโชโต" โดยมี

          พระครูวินัยธรรม (หลวงพ่อแก้ว) วัดพวงมาลัย เป็นพระอุปัชฌาย์

          พระมหาสิทธิการ (แดง) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นพระกรรมวาจาจารย์

          พระครูบ่าย (หลวงพ่อบ่าย) วัดช่องลม เป็นพระอนุสาวนาจารย์

          หลังจากอุปสมบทท่านได้ติดตามหลวงพ่อแก้ว ไปจำพรรษาที่วัดพวงมาลัย เพื่ออุปฐากพระอุปัชฌาย์และเล่าเรียนวิชามงคลคาถาต่างๆ ตลอดจนเล่าเรียนวิปัสสณากรรมฐานกับหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย

หลวงพ่อแขก (พระครูสมุทรสุนทร)  วัดพวงมาลัยสมุทรสงคราม

          ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ หลวงพ่อแก้วได้มรณะภาพลง ทางวัดจึงได้นิมนต์ให้หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลมมารักษาการเจ้าอาวาส

          ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ หลังจากที่หลวงพ่อบ่ายรักษาการเจ้าอาวาสได้ ๖ ปี จึงได้แต่งตั้งให้หลวงพ่อแขกเป็นเจ้าอาวาสวัดพวงมาลัยทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

          วัดพวงมาลัย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ในตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

          วัดพวงมาลัย สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๕ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยท่านสัสดีพ่วง สัสดีอำเภอลมทวน (อำเภอเมืองสมุทรสงคราม) และคุณนายมาลัย (ภรรยา) ได้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด

           เรียกชื่อตามนามผู้บริจาคทรัพย์ว่า "วัดพวงมาลัย" โดยได้ทำการนิมนต์พระครูวินัยธรรม (แก้ว พรหมสโร) จากวัดช่องลมมาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก 

เจดีย์หงสา วัดพวงมาลัย สมุทรสงคราม
เจดีย์หงสา วัดพวงมาลัย สมุทรสงคราม

          ภายในวัดมีพระเจดีย์ที่จำลองแบบเจดีย์มอญจากหงสาวดีมาสร้างเรียกว่า เจดีย์หงสาวดีหรือเจดีย์หงสา ด้านในพระเจดีย์มีรอยพระพุทธบาทจำลอง และมีพระพุทธปฏิมากรอยู่ทั้งสี่ทิศ 

          ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดเป็นโบราณสถานของชาติ วัดมีรายชื่อเจ้าอาวาสปกครองวัดดังนี้

          ๑. พระครูวินัยธรรม (แก้ว พรหมสโร)  พ.ศ. ๒๔๒๕ - ๒๔๖๒          

          ๒. พระครูสมุทรสุนทร (แขก สาสนปชฺโชโต) พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๕๑๑

          ๓. พระครูโสภณสมุทรคุณ (พุฒ จนฺทวณฺโณ) พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๔๕ 

          ๔. พระครูสมุทรสุทธิวัตร (ติ๊ก สุธีโร) พ.ศ. ๒๕๔๕  - ปัจจุบัน

ภาพถ่ายหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย สมุทรสงคราม-หลวงพ่อพุฒ (ยืนกลาง)
หลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย สมุทรสงคราม-หลวงพ่อพุฒ (ยืนกลาง)

          หลังรับตำแหน่งเจ้าอาวาสหลวงพ่อแขก ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ จนทำให้เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน​ 

          ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ท่านได้สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ทดแทนหลังเก่าที่เสื่อมโทรมผุพัง

          ปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ท่านได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม

          ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะหมวดแม่กลอง (เจ้าคณะตำบล) 

          ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์

          ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ที่ "พระครูสมุทรสุนทร" 

          คนเฒ่าคนแก่เล่าสืบต่อกันมาว่า "ใครหาของพ่อแก้ว-พ่อบ่ายไม่ได้ให้ใช้ของพ่อแขกแทนได้ เพราะเข้มแข็งไม่แพ้อาจารย์เลย"

          หลวงพ่อแขกท่านมีวิชาอาคมเข้มขลัง เพราะท่านได้สืบทอดวิชาอาคมต่างๆมาจากหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย และหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม สมัยก่อนท่านในพื้นที่แม่กลองหากมีพิธีปลุกเสกอะไร ท่านมักได้รับนิมนต์ไปปลุกเสกเสมอๆ 

          ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ ๑ ใน ๔ ของพระเกจิเมืองแม่กลอง ที่ได้รับนิมนต์ให้ไปปลุกเสกในพิธี ๒๕ ศตวรรษ ซึ่งถือเป็นพิธีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

          และทุกครั้งที่ท่านไปปลุกเสก วัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกจะเข้มขลังถึงขนาดที่ชาวบ้านที่ไปเฝ้าดูพิธีดังกล่าวได้ยินเสียงวัตถุมงคลวิ่งวนกระทบกันเสียงดังบางครั้งกระโดดออกมาจากบาตรเลยก็มี ลูกศิษย์ลูกหาวิ่งเข้าไปแย่งเก็บกันจ้าระหวั่นเลยทีเดียว 

          นอกจากนี้เหรียญของท่านทุกรุ่นล้วนมีประสบการณ์ทั้งคงกระพันชาตรี คล้าดแคล้ว และยังมีมหานิยมโชคลาภค้าขายอีกด้วย จึงเป็นที่แสวงหาของชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก

          หลวงพ่อแขก ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๑ นับรวมสิริอายุได้ ๘๕ ปี ๖๕ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย

          เหรียญหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย รุ่นแรก บล็อกนิยม(อุตรง)

          สร้างขึ้นใน ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญทรงพัดยศแบบมีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงอย่างเดียว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ บล็อกนิยม (อุตรง)

          ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อแขกครึ่งองค์ห่มจีวรแบบคลุมไหล่ ด้านบนมีอักขระยันต์หนึ่งตัว ด้านล่างองค์หลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสมุทรสุนทร วัดพวงมาลัย ๒๔๙๕"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ให้สังเกตุที่ตัวอักขระยันต์ "มะ อะ อุ" ที่อยู่ด้านข้างกรอบยันต์ "ภู ภิ ภุ ภะ" ตัวยันต์ "อุ" หางจะตรง

          เหรียญหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย รุ่นแรก บล็อกเสริม (อุหางงอ)

          สร้างขึ้นหลังปี พ.ศ. ๒๔๙๕ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด โดยจากเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อหมดไปจากวัดอย่างรวดเร็ว ทางวัดจึงได้ใช้บล็อกแม่พิมพ์ด้านหน้าบล็อกเดิม แต่มีการแกะบล็อกด้านหลังขึ้นมาใหม่มาสร้างเพิ่ม ลักษณะเป็นเหรียญทรงพัดยศแบบมีหูในตัวแบบเหรียญรุ่นแรก มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงเพียงอย่างเดียว จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ บล็อกเสริม (อุหางงอ)

          ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อแขกครึ่งองค์ห่มจีวรแบบคลุมไหล่ ด้านบนมีอักขระยันต์หนึ่งตัว ด้านล่างองค์หลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสมุทรสุนทร วัดพวงมาลัย ๒๔๙๕" ตามพื้นเหรียญมักมีกลาก

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ให้สังเกตุที่ตัวอักขระยันต์ "มะ อะ อุ" ที่อยู่ด้านข้างกรอบยันต์ "ภู ภิ ภุ ภะ" ตัวยันต์ "อุ" หางจะงอ

          เหรียญหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย รุ่นสอง

          สร้างขึ้นใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยหลวงพ่อพุฒเจ้าอาวาสรูปถัดมาสร้างเพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อแขก ลักษณะเป็นเหรียญทรงเดียวกับเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย มีหูใน มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงกระไหล่ทองเพียงอย่างเดียว โดยมีพระเกจิชื่อดัง ร่วมปลุกเสกมากมาย ทั้ง หลวงพ่อสุด วัดกาหลง หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี หลวงพ่อคลี่ วัดประชาฯ หลวงพ่อปึก วัดสวนหลวง หลวงพ่อเณร วัดปากสมุทร หลวงพ่อเคล้า วัดบางขันแตก และหลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม เป็นต้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒

          ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อแขกเต็มองค์ นั่งสมาธิ ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ด้านบนมีอักขระยันต์เฑาะห์หนึ่งตัว ด้านข้างมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "ภู ภิ ภุ ภะ นะ มะ พะ ทะ" ด้านล่างองค์หลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสมุทรสุนทร พล."

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์นะอรหัง และพระเจ้าห้าพระองค์ "นะ โม พุท ธา ยะ"

          เหรียญพระพุทธหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย

          สร้างขึ้นใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยหลวงพ่อพุฒเจ้าอาวาสรูปถัดมาสร้างเพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อแขก ลักษณะเป็นเหรียญทรงเหรียญหล่อพระพุทธของหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย มีหูในตัว มีการสร้างด้วยเนื้อโลหะทองแดงกระไหล่ทองเพียงอย่างเดียว โดยมีพระเกจิชื่อดังร่วมปลุกเสกมากมาย ทั้ง หลวงพ่อสุด วัดกาหลง หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี หลวงพ่อคลี่ วัดประชาฯ หลวงพ่อปึก วัดสวนหลวง หลวงพ่อเณร วัดปากสมุทร หลวงพ่อเคล้า วัดบางขันแตก และหลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม เป็นต้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญพระพุทธหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๑๒

          ด้านหน้า มีรูปจำลองพระพุทธรูปปางสมาธิพาดผ้าสังฆาฏิ ด้านข้างมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะโมพุทธยะ" ด้านล่างองค์หลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "อจ"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์นะอรหัง และยันต์ต่างๆ แบบเดียวพับเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย

          พระบูชาหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย รุ่นแรก

          สร้างขึ้นใน ปี พ.ศ. ๒๕๑๒ โดยหลวงพ่อพุฒเจ้าอาวาสรูปถัดมา สร้างเพื่อแจกให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงพ่อแขก ลักษณะเป็นพระบูชาหล่อโบราณ ขนาดหน้าตัก ๓ นิ้วกว่าๆ มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงอย่างเดียว โดยมีพระเกจิชื่อดังร่วมปลุกเสกมากมาย ทั้ง หลวงพ่อสุด วัดกาหลง หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี หลวงพ่อคลี่ วัดประชาฯ หลวงพ่อปึก วัดสวนหลวง หลวงพ่อเณร วัดปากสมุทร หลวงพ่อเคล้า วัดบางขันแตก และหลวงพ่อเจียง วัดเจริญสุขาราม เป็นต้น จำนวนการสร้างน้อย(หายาก) 

พระบูชาหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย รุ่นแรก 2512
พระบูชาหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๒

          ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อแขกเต็มองค์ นั่งสมาธิบนฐานเขียง องค์หลวงพ่อห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ ที่ฐานเขียงมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสมุทรสุนทร (แขก) วัดพวงมาลัย"

          ด้านหลัง ที่ฐานเขียงมีอักขระเลขไทยเขียนว่า "๒๕๑๒" ซึ่งคือปีที่สร้างพระ ใต้ฐานองค์พระมีดินไทย

          สมเด็จกรอบกระจก หลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย

          สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ลักษณะเหมือนพระสมเด็จขนาดเล็กทั่วไป มีการสร้างด้วยเนื้อผงสีขาวแต่บางองค์จะออกสีน้ำตาล โดยผงที่ใช้ในการสร้างนั้นหลวงพ่อแขกจะเป็นผู้รวบรวมเอง และพระทั้งหมดท่านได้ทำการกดพิมพ์เอง นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่ามีส่วนผสมของพระผงสมเด็จบางขุนพรหมผสมอยู่มาก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จกรอบกระจกหลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย

          ด้านหน้า มีรูปจำลองพระพุทธบนฐาน ๕ ชั้น มีครอบแก้ว และขอบกระจกเหมือนพระสมเด็จทั่วไป

          ด้านหลัง มีเรียบไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

          สมเด็จหลังยันต์นะ หลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย

          สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ลักษณะเหมือนพระสมเด็จทั่วไป มีการสร้างด้วยเนื้อดินผสมผง โดยผงที่ใช้ในการสร้างนั้นหลวงพ่อแขกจะเป็นผู้รวบรวมเอง และพระทั้งหมดท่านได้ทำการกดพิมพ์เอง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

สมเด็จหลังยันต์นะ หลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย

          ด้านหน้า มีรูปจำลองพระพุทธบนฐานสามชั้น มีครอบแก้ว เหมือนพระสมเด็จทั่วไป

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์  "นะ"

          ผ้ายันต์หลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย

          สร้างขึ้นในช่วงหลัง ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยใช้แม่พิมพ์ พิมพ์ยันต์ลงในผ้าขาว แล้วแจกจ่ายให้แก่ลูกศิษย์และผู้ที่บริจาคเงินสำหรับสร้างถาวรวัตถุภายในวัดพวงมาลัย

ผ้ายันต์หลวงพ่อแขก วัดพวงมาลัย

          ด้านหน้า ใช้การพิมพ์ยันต์ด้วยหมึกสีน้ำเงินและหมึกสีดำลงบนผ้าสีขาว เนื้อผ้าจะหยาบกว่าผ้าทั่วๆไป

          ด้านหลัง ไม่มีอักขระยันต์ใดๆ

          ในอดีตคุณนิพนธ์ นาคสมภพ เคยนำวัตถุมงคลของหลวงพ่อแขก ไปให้ท่านอาจารย์ ร.อ.ทวี ทิวแก้ว แห่งอาศรมชีปะขาว อาจารย์ผู้สอนวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังในอดีต ช่วยตรวจสัมผัสพลังพุทธคุณด้วยกำลังสมาธิ อาจารย์ทวี กล่าวว่า “วัตถุมงคลองค์นี้มีพุทธคุณสูงคล้ายพระสมเด็จ ฯ” พระเครื่องที่ว่านี้เป็นพระพิมพ์สมเด็จฐาน ๕ ชั้น ที่หลวงพ่อแขกท่านทำขึ้น.


โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

2 ความคิดเห็น:

ค้นหาบล็อกนี้