โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง อีกหนึ่งพระเกจิชื่อดังยุค 2500 ของราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ราชบุรี
หลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ราชบุรี

         หลวงพ่อไสว วัดดอนแจง หรือ พระครูสุวัฒนคุณาสัย อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนแจง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง ราชบุรี ท่านมีนามเดิมว่า ไสว จีนโต พื้นเพท่านเป็นชาวบ้านดอนแจง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง ราชบุรี 

         เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๔ โยมบิดาชื่อนายขำ จีนโต โยมมารดาชื่อนางจันทร์ จีนโต มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดาเดียวกัน ๗ คน คือ

         ๑. นางพลู ชุมแสง

         ๒. นายธรรม จีนโต

         ๓. นายนวล จีนโต

         ๔. นายนันท์ จีนฌต

         ๕. พระครูสุวัฒนคุณาสัย (ไสว จีนโต)

         ๖. นายเจ๊ก จีนโต

         ๗. นายอ้วน จีนโต

         สมัยหลวงพ่อไสว ยังเป็นเด็กโยมบิดาได้นำท่านไปฝากร่ำเรียนหนังสือที่สำนักวัดดอนแจง กับพระอธิการสันติ จนพออ่านออกเขียนได้

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๕ หลวงพ่อไสว มีอายุได้ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ท่านจึงได้เข้าอุปบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดบ้านโพธิ์ ตำบลคูบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้รับฉายาว่า "สุวณฺณคงฺโค" โดยมี

         พระราชเขมาจารย์(เปาะ) วัดช่องลม เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการไฝ วัดคูบัว เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการสันติ วัดดอนแจง เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดดอนแจง เรื่อยมาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และร่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆ 

         ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ หลังจากออกพรรษา ท่านอุปสมบทได้ ๓ พรรษา ท่านจึงได้ออกธุดงค์ไปร่ำเรียนวิชายังวัดเกาะหลัก ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนเมื่อจะถึงการเข้าพรรษา ท่านจะเดินทางกลับมา จำพรรษาที่วัดดอนแจง โดยท่านปฏิบัติอย่างนี้ เป็นเวลา ๒- ๓ ปี

         ต่อมาพระอธิการสันติ ได้ลาสิกขาไป ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดอนแจงว่างลง และขาดผู้ที่เหมาะสมเป็นเจ้าอาวาส คณะกรรมการวัดจึงอารธนาให้หลวงพ่อไสวรับตำแหน่งเจ้าอาวาสถึง ๒ ครั้ง ๒ ครา แต่ท่านก็ไม่รับตำแหน่ง จนถึงคราวที่วัดเสื่อมโทรมหนักขึ้น

         หลวงพ่อไสว ท่านก็หวลระลึกถึงคำว่า "บ้านและวัดซึ่งขาดผู้นำ" ท่านจึงได้รับอารธนาของญาติโยมและคณะกรรมการวัด รับหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดเป็นต้นมา

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ หลวงพ่อไสวท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนแจง เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖

         วัดดอนแจง เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตั้งอยู่ที่ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ราชบุรี
หลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ราชบุรี

         หลังจากที่หลวงพ่อไสวได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะและถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ สร้างถังเก็บน้ำฝน โดยท่านคุมงานเอง

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๙ สร้างหอเรียนปริยัติธรรม เป็นอาคารไม้ ๑ หลัง

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้เชิญคุณโยมกุ่ม ผู้มั่งคั่งในตลาดราชบุรี สร้างศาลาพักอาศัยสำหรับผู้ที่เดินทางผ่านไปมา ๑ หลัง (ปัจจุบันรื้อออกใช้พื้นที่สร้างศาลาการเปรียญหลังปัจจุบัน)

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้เชิญคุณโยมทองสุข ชมภูพล สร้างศาลาพักอาศัยที่สระน้ำทิศใต้ของวัด ๑ หลัง และในปีนั้นท่านได้สร้างหอสงฆ์เชื่อมกับศาลาการเปรียญหลังเก่า

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ ท่านได้สร้างโรงเรียนประชาบาลขึ้น โดยเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๙๐ ปัจจุบันคือ โรงเรียนวัดดอนแจง (ไสวราษฎร์วิทยาคาร) โดยเปิดให้มีการเรียนการสอนขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๓

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ท่านได้รัยการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะหมวดคูบัวเขต ๑ (เจ้าคณะตำบล) เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นพระครูชั้นประทวน

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ สร้างกุฏิ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ท่านได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรี ที่ "พระครูสุวัฒนคุณาสัย" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

รูปหล่อเท่าองค์จริงหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ราชบุรี
รูปหล่อเท่าองค์จริงหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ราชบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้เชิญนายปลั่ง บุญรอด ชาวบ้านดอนแจง สร้างศาลาฌาปนกิจสถาน ทางทิศตะวันตกของวัด ๑ หลัง

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ สร้างถนนจากวัดดอนแจงไปเชื่อมกับถนนเพชรเกษมสาย ๑๙ ระยะทาง ๓ ก.ม. เพื่อใช้เป็นทางหลวงชนบท

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ท่านได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามเดิม  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ สร้างถังเก็บน้ำ อีก ๑ ถัง พร้อมแทงค์น้ำ

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่านได้สร้างศาลาการเปรียญ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก แต่มาแล้วเสร็จในสมัยเจ้าอาวาสรูปถัดมา

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ท่านได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามเดิม  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

         หลวงพ่อไสว ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคมะเร็งปอด เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เวลา ๐๐.๓๕ น. นับรามสิริอายุได้ ๗๙ ปี ๕๘ พรรษา และมีการขอพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อ ณ เมรุ วัดดอนแจง เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

วัตถุมงคลของหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง

          เหรียญหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง รุ่นแรก

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีการสร้างขึ้นด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ถ้าเป็นเนื้อทองแดงสร้างย้อนยุคไม่ทันหลวงพ่อ จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ราชบุรี รุ่นแรก 2511 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ราชบุรี รุ่นแรก 2511 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง

เหรียญหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ราชบุรี รุ่นแรก 2511 ทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อทองเหลืองกระไหล่เงิน

เหรียญหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ราชบุรี รุ่นแรก 2511 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ราชบุรี รุ่นแรก(ย้อนยุค) ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เนื้อทองแดง

          ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อไสวครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ​ ของเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุวัฒนคุณาลัย หลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ๒๕๑๑"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์

          เหรียญหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง รุ่นสอง

          สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อแจกในงานฉลองสมณศักดิ์ของหลวงพ่อ ลักษณะเป็นเหรียญรูปพัดยศแบบมีหูในตัว มีการสร้างขึ้นด้วยเนื้ออัลปาก้าเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ราชบุรี รุ่น 2 2518 ทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่อไสว วัดดอนแจง ราชบุรี รุ่น ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ เนื้ออัลปาก้ากระไหล่เงิน

          ด้านหน้า มีรูปจำลองหลวงพ่อไสวครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหล่พาดผ้าสังฆาฏิ​ ของเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุวัฒนคุณาลัย วัดดอนแจง ราชบุรี"

          ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์ชั้นเอก ๒๕๑๘"โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง

    ***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

    ไม่มีความคิดเห็น

    ค้นหาบล็อกนี้