โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ กาญจนบุรี ศิษย์หลวงพ่อกลึง วัดสวนแก้ว

ภาพถ่ายหลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ กาญจนบุรี
หลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ กาญจนบุรี

         หลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ หรือ พระครูอดุลพิริยานุวัตร อดีตเจ้าอาวาสวัดวังกระแจะ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พื้นเพท่านเป็นชาวสมุทรสงคราม ท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ตรงกับ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล

         โยมบิดาชื่อนายปลื้ม ถินนาก โยมมารดาชื่อนางช่วง ถินนาก ท่านมีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด ๕ คน มีพี่สาวต่างมารดา ๑ คน โดยท่านเป็นบุตรคนที่ ๔ มีพี่สาว ๓ คน น้องชาย ๑ คน 

         ในวัยเยาว์ท่านมีความสามารถด้านศิลปะวาดเขียน มากกว่าเด็กอื่นๆในวัยเดียวกัน ในช่วงวัยรุ่นท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์และได้รับการถ่ายทอดวิชาการสักยันต์และวิชาอาคมต่างๆจากอาจารย์รื่น นิลแนบแก้ว เมื่อครั้งที่อาจารย์รื่นท่านเปิดสำนักสักยันต์ที่ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

         หลวงพ่อชุบ ท่านอุปสมบทในปี พ.ศ. ๒๔๙๑ ณ พัทธสีมาวัดคู้สนามจันทร์ ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับฉายาว่า "ปญฺญาวุโธ" โดยมี

         หลวงพ่อกลึง ธมฺมโชติ วัดสวนแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์ 

         พระอธิการเจียม วัดคู้สนามจันทร์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ 

         พระอธิการปิ่น เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดคู้สนามจันทร์ เพื่อร่ำเรียนวิชาจากพระอธิการเจียม เป็นเวลาถึง ๔ พรรษา 

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ ท่านได้ย้ายไปจำพรรษาและศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเพชรสมุทร

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนปริยัติธรรม

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูสอนบาลี

         จากการที่ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดเพชรสุมทร ท่านจึงได้ศึกษาสรรพวิชาเพิ่มเติมจากพระมหาสิทธิการทอง วัดเพชรสมุทรอีกด้วย โดยพระมหาสิทธิการทองนั้นท่านเก่งกาจในด้านงานช่างนวกรรม

         หลวงพ่อชุบ ท่านได้ร่ำเรียนวิชาสักยันต์จากอาจารย์รื่น นิลแนบแก้ว ซึ่งอาจารย์รื่นนั้นได้ร่ำเรียนวิชามาจากหลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม อีกต่อหนึ่ง ซึ่งหลวงพ่อชุ่มนั้นเป็นศิษย์ของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เคยธุดงค์ไปเรียนวิชาพร้อมกับหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ

         หลังจากหลวงพ่อชุบ ได้ศึกษาสรรพวิชาอาคมต่างๆในพื้นที่จนจบแล้ว ท่านจึงได้เริ่มเดินธุดงค์ไปยังจังหวัดต่างๆเช่น นครศรีธรรมราช ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี เพื่อร่ำเรียนวิชาอาคมกับพระอาจารย์ต่างๆต่อไป

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ท่านได้เดินธุดงค์มาที่จังหวัดกาญจนบุรี และได้เดินทางจนมาถึงถ้ำละว้า ได้มีญาติโยมที่อาศัยอยู่ที่วังกระแจะได้นิมนต์ให้ท่านมาพักที่บ้านวังกระแจะ โดยสมัยนั้นยังเป็นสำนักสงฆ์ที่ไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาถาวร

         วัดวังกระแจะ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี แต่เดิมเป็นที่พักสงฆ์ชั่งคราวของพระธุดงค์ทั่วไป 

         จนราวปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ชาวบ้านได้มีมติให้ตั้งเป็นวัดของหมู่บ้านเพื่อสะดวกในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา โดยเริ่มจากการสร้างกุฏิไม้หลังเล็กหลังคามุงจาก ให้พระธุดงค์อยู่จำพรรษา 

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ชาวบ้านด้นิมนต์พระธุดงค์ฉายาว่า หลวงพ่อชุบ ปัญญวุโธ มาช่วยสร้างวัด โดยเริ่มปรับพื้นที่สร่างกุฏิสงฆ์ สร้างเสนาสนะต่างๆ จนปี พ.ศ. ๒๕๑๑ กรมการศาสนาจึงอนุญาตตั้งเป็นวัดได้ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๔

ภาพถ่ายหลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ กาญจนบุรี
หลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ กาญจนบุรี

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ หลวงพ่อชุบ จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดวังกระแจะ และเป็นครูสอนประจำสำนักเรียนวัดวังกระแจะ

         หลังจากที่หลวงพ่อชุบได้เป็นเจ้าอาวาสวังกระแจะ ท่านได้ร่วมกับชาวบ้านวังกระแจะพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ 

         รวมทั้งท่านยังอบรมสั่งสอนให้ชาวบ้านวังกระแจะอยู่ในศีลในธรรม ประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริต

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ท่านได้เริ่มก่อสร้างพระอุโบสถ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ก่อสร้าง ท่านไม่เคยเรี่ยไร่เงินจากชาวบ้านให้ได้เดือดร้อนเลย โดยท่านสร้างพระอุโบสถอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกำลังทรัพย์ที่มีเท่านั้น จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๘

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบล ท่าทุ่งนาและต่อมาได้ย้ายมาเป็นเจ้าคณะตำบลวังกระแจะ

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ด้วยคุณงามความดีของหลวงพ่อชุบ ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นเอกในพระราชทินนามว่า "พระครูอดุลพิริยานุวัตร" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙

         และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๙ - พ.ศ. ๒๕๒๑ นั้นท่านได้สร้างกุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน หอสวดมนต์ จนวัดเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมาก

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ(อินเดีย)

         ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค

         ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้ทำพิธีผูกพัทธสีมาพระอุโบสถ

         ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖ สร้างเมรุ ศาลาฌาปณสถาน และห้องน้ำใหม่

         ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ สร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่

         ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หลวงพ่อมีอายุครบ ๘๐ ปี ท่านได้เกษียณจากตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค และได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไทรโยค 

         โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมหาเถระสมาคม อันมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศฯ ผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในตำแหน่งปฏิบัติงานแทน สมเด็จพระสังฆราชฯ เป็นผู้รับรองการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

         หลวงพ่อชุบปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๘.๐๕ น. นับรวมสิริอายุได้ ๙๖ ปี ๗๔ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ

         เหรียญพระพุทธหลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อแจกในงานผูกพัทธสีมาของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปเสมาจอบแบบมีหูในตัว หลวงพ่อชุบปลุกเสกเดี่ยว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ รุ่นแรก 2533 เนื้อทองแดง
เหรียญพระพุทธ หลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระพุทธรูปปางสมาธิบนอาสนะสวยงาม ข้างรูปพระมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "อะ ระ หัง พุท โธ ภิ ภี ภะ" ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอาจารย์ชุบ วัดวังกระแจะ อ.ไทนโยค จ.กาญจนบุรี" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกในงานผูกพัทธสีมา วัดวังกระแจะ ๒๕๓๓"

         เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อแจกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่แบบมีหูในตัว หลวงพ่อชุบปลุกเสกเดี่ยว มีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ 

เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ รุ่นแรก 2539 เนื้อทองแดง
เหรียญพระสิวลี หลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองพระสีวลี ข้างรูปพระมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ ชา ลี ติ" ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระอาจารย์ชุบ วัดวังกระแจะ อ.ไทนโยค จ.กาญจนบุรี" 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์

 

 

หมายเหตุ : วัตถุมงคลเนื้อผงของหลวงพ่อไม่ได้ถูกจัดเก็บไว้ ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่แห่งนี้ด้วย

โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้