โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อโต วัดหลักหกรัตนาราม ราชบุรี อีกหนึ่งพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของคลองดำเนินฯ

ภาพถ่ายหลวงพ่อโต วัดหลักหก ราชบุรี
หลวงพ่อโต พระประธานวัดหลักหกรัตนาราม ราชบุรี

         วัดหลักหกรัตนาราม เป็นวัดราษฏร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลหลักหก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีเดิมชื่อ "วัดราษฎร์ปรีดาราม" โดยมูลเหตุในการสร้างวัดนั้นเริ่มจากพระยาจาตุรงค์สงคราม ได้ยกที่ดินให้พระอาจารย์สิงห์ สิริปญโญ เพื่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ เพื่อให้สะดวกแก่ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประกอบศาสนกิจ

         หลังจากนั้นพระอาจารย์สิงห์ ได้พัฒนาสำนักสงฆ์แห่งนี้มีความเจริญมากขึ้น จึงได้ทำหนังสือเพื่อขอยกสำนักสงฆ์หลักหก ขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนา และได้ตั้งเป็นวัดเมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๔  ตรงกับ ร.ศ. ๑๑๐ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีเถาะ ขึ้นเป็นวัดมีชื่อว่า "วัดราชปรีดาราม" หมายถึงประชาชนส่วนใหญ่มีความยินดีที่จะมีวัด โดยมีพระอธิการสิงห์ สิริปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาสองค์ปฐม

         หลังจากที่พระอธิการสิงห์ สิริปญฺโญ ปกครองวัดท่านได้พัฒนาวัดให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเรื่อยมา ชาวบ้านในสมัยนั้นนิยมเรียกวัดราชปรีดาราม ว่า วัดใหม่ วัดหลักหก วัดสร้างใหม่ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ในสมัยของพระอธิการบุญ ปภสฺสโร แซ่อึ้ง เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด

         ต่อมากาลเวลาล่วงไปถึงปี พ.ศ.๒๔๗๑ พระอธิการบุญเทพ (บุญเท่ง) โชติปาโล เห็นว่าชาวบ้านนิยมเรียกชื่อวัดว่า วัดหลักหก ซะส่วนใหญ่ จึงได้ปรึกษาหารือคณะสงฆ์กับคณะกรรมการวัดและชาวบ้านก็ได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า วัดหลักหก ตามหลักเสาหินที่อยู่ใกล้วัด 

ภาพถ่ายหลวงพ่อบุญเท่ง วัดหลักหก ราชบุรี
หลวงพ่อบุญเท่ง วัดหลักหก ราชบุรี

        เนื่องจากคลองดำเนินสะดวกมีหลักเสาหินสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ ๘ คูณ ๘ นิ้ว ปักเรียงรายอยู่ จำนวน ๘ หลัก ห่างกันหลักละ ๑๐๐ เส้น (๔ กิโลเมตร) แต่ละหลักจะมีตัวเลขบอกเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบ ซึ่งหลักที่หกจะตั้งอยู่ใกล้วัดแต่คนละฝั่งคลอง 

         แต่ด้วยชื่อนั้นสั้นเกินไปจึงเพิ่มคำว่า "รัตนาราม" และใช้ชื่อ "วัดหลักหกรัตนาราม" มาจนถึงทุกวันนี้ โดยมีรายนามเจ้าอาวาสปกครองวัดหลักหกรัตนาราม ดังนี้

         ๑. พระอธิการสิงห์ สิริปญฺโญ แซ่จึง ปกครองวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๔๕๐

         ๒. พระอธิการเล้ง สุทฺธจิตฺโต แซ่แต้ ปกครองวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๐-๒๔๖๐

         ๓. พระอธิการบุญ ปภสฺสโร แซ่อึ้ง ปกครองวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๙

         ๔. พระครูบุญเทพ (บุญเท่ง) โชติปาโล แซ่ตั๊น ปกครองวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙-๒๔๘๘

         ๕. พระครูวิชัยศีลคุณ (กมล คุณสีโล) แซ่ลิ้ม ปกครองวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๕๑๘ 

         ๖. พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ วณฺโณ) ปกครองวัดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘-ปัจจุบัน

          วัดหลักหกรัตนาราม เป็นวัดเก่าแก่ที่มีการสร้างวัตถุมงคลมาหลายรุ่น โดยมีหลวงพ่อที่เก่งกาจหลายองค์ ท่านได้ปกครองวัดหลักหก และได้สร้างวัตถุมงคลไว้เพื่อหารายได้พัฒนาวัดหลักหก รวมทั้งแจกจ่ายให้เป็นสิริมงคลคุ้มครองชาวบ้านหลักหกมาแล้วหลายรุ่น 

ภาพถ่ายหลวงพ่อโต วัดหลักหก ราชบุรี
หลวงพ่อโต พระประธานวัดหลักหกรัตนาราม ราชบุรี

         หลวงพ่อโต วัดหลักหก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของทางวัด ไม่มีประวัติที่บันทึกไว้ แต่เข้าใจว่าน่าจะอยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่สมัยพระอธิการสิงห์ โดยมีการอัญเชิญมาจากวัดร้างในพื้นที่สมุทรสงคราม ลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างด้วยศิลาแลงศิลปอยุธยาตอนปลายขนาดใหญ่ องค์พระลงรักปิดทองสวยงาม

         ปัจจุบันหลวงพ่อโตประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ภายในพระอุโบสถของวัดหลักหกรัตนาราม ประชาชนทั้วไปสามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล.

วัตถุมงคลวัดหลักหกรัตนาราม

         เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดหลักหก รุ่นแรก (หลังหนังสือ)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ในสมัยของพระครูบุญเทพ (บุญเท่ง) โชติปาโล เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในคราวผูกพัทธสีมาวัดหลักหก ลักษณะเป็นพระหล่อโบราณเนื้อเมฆพัตร รูปทรงเสมาขนาดเล็ก ซึ่งในพิธีพุทธาภิเษกครั้งนั้นมีพระเกจิชื่อดังร่วมพิธีมากมาย อาทิเช่น หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ หลวงพ่อเชย วัดโชติทายการาม หลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม เป็นต้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดหลักหกรุ่นแรก หลังหนังสือ 2470 เนื้อเมฆพัตร
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดหลักหก รุ่นแรก (หลังหนังสือ) ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เนื้อเมฆพัตร

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อโต พระพุทธรูปที่เป็นพระประธานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถของทางวัด ประทับบนฐานบัว มีเม็ดไข่ปลาล้อมรอบไปกับองค์พระสวยงาม

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตัว "นะ" อยู่ด้านบน ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระฤกในงานผูกพันทธสีมาวัดหลักหก พ.ศ. ๒๔๗๐"

         เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดหลักหก รุ่นแรก (หลังยันต์ห้า)

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ในสมัยของพระครูบุญเทพ (บุญเท่ง) โชติปาโล เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในคราวผูกพัทธสีมาวัดหลักหก ลักษณะเป็นพระหล่อโบราณเนื้อเมฆพัตร รูปทรงเสมาขนาดเล็ก ซึ่งในพิธีพุทธาภิเษกครั้งนั้นมีพระเกจิชื่อดังร่วมพิธีมากมาย อาทิเช่น หลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม หลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ หลวงพ่อเชย วัดโชติทายการาม หลวงพ่อชุ่ม วัดราชคาม เป็นต้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดหลักหกรุ่นแรก หลังยันต์ห้า 2470 เนื้อเมฆพัตร
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดหลักหก รุ่นแรก (หลังยันต์ห้า) ปี พ.ศ. ๒๔๗๐ เนื้อเมฆพัตร

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อโต พระพุทธรูปที่เป็นพระประธานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถของทางวัด ประทับบนฐานบัว มีเม็ดไข่ปลาล้อมรอบไปกับองค์พระสวยงาม 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ หรือ ยันต์ห้า อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ตรงกลางอักขระยันต์มีอักขระยันต์อ่านว่า "อุ"

         เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดหลักหก รุ่นร้อยปี

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ในสมัยของพระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ วณฺโณ) เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด เพื่อแจกเป็นที่ระลึกในคราวทำบุญสร้างวัดหลักหกครบ ๑๐๐ ปี ลักษณะเป็นพระหล่อโบราณเนื้อเมฆพัตร รูปทรงเสมาขนาดเล็ก จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดหลักหกรุ่นร้อยปี 2534 เนื้อเมฆพัตร
เหรียญหล่อหลวงพ่อโต วัดหลักหก รุ่นร้อยปี(สร้างวัดครบ ๑๐๐ ปี) ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อเมฆพัตร

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อโต พระพุทธรูปที่เป็นพระประธานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถของทางวัด ประทับบนฐานบัว มีเม็ดไข่ปลาล้อมรอบไปกับองค์พระสวยงาม 

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์ตัว "นะ" อยู่ด้านบน ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ครบ ๑๐๐ ปี วัดหลักหกฯ ๑๒ เม.ย. ๓๔"


โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง


บทความที่เกี่ยวข้อง

***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้