โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อโฉม วัดหลักสาม (วัดธรรมจริยาภิรมย์) เจ้าของล็อกเก็ตที่หายากของสมุทรสาคร

ภาพถ่ายหลวงพ่อโฉม วัดธรรมจริยาภิรมณ์(วัดหลักสาม) สมุทรสาคร
หลวงพ่อโฉม วัดธรรมจริยาภิรมณ์(วัดหลักสาม) สมุทรสาคร

         หลวงพ่อโฉม วัดหลักสาม หรือ เจ้าคุณพระมงคลโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมจริยาภิรมณ์ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งของบ้านแพ้ว สมุทรสาคร

         หลวงพ่อโฉม ท่านเป็นคนบ้านแพ้วมาแต่กำเนิด เกิดวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๗ แต่ไม่ปรากฏชื่อโยมบิดาและชื่อโยมมารดาของท่าน

         ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ท่านมีอายุครบบวชพอดี จึงได้เข้ารับการอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดสุนทรสถิต ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับฉายาว่า "สุนทฺโร" โดยมี

         หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการเกิด วัดพันธุวงษ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         พระอธิการนิ่ม วัดสุนทรสถิต เป็นพระอนุสาวนาจารย์

         หลักจากอุปสมบทแล้ว ท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดสุนทรสถิตเรื่อยมา เพื่อเล่าเรียนวิชาอาคมและวิปัสสนากรรมฐาน ตามแบบฉบับพระเกจิสายรามัญเป็นเวลาถึง ๑๑ ปี

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๘ พระอธิการบุญธรรม เจ้าอาวาสวัดหลักสามได้ถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา ทางคณะสงฆ์จึงได้ทำการย้ายท่านเจ้าคุณพระมงคลโมลี (ตอนนั้นยังเป็น พระสมุห์โฉม สุนฺทโร) จากวัดสุนทรสถิต ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธรรมจริยาภิรมย์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง

         วัดธรรมจริยาภิรมย์ เดิมชื่อวัดใหม่มธุรส ตั้งอยู่บนพื้นที่นาราบลุ่ม เลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วัดสร้างขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. ๒๔๔๔  โดยมีชาวบ้านคณะหนึ่งในตำบลนี้ซึ่งมีนายทิม ศรีนิเวศน์ และกำนันเอียงเป็นหัวหน้า 

         ได้พากันไปปรึกษากับท่านพระครูธรรมจริยาเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี ตำบลตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี (ในสมัยนั้น) ต่อมาพระครูธรรมจริยา ได้ขอเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า "วัดธรรมจริยา" ซึ่งเป็นนามของท่านเองในฐานะที่ท่านได้ให้คำแนะนำและริเริ่ม 

         ภายหลังได้มีคำต่อท้ายว่า "ภิรมย์"  จึงได้ชื่อว่า "วัดธรรมจริยาภิรมย์"   ซึ่งมีความหมายว่า ความยินดียิ่งในการประพฤติธรรม หรือหมายความว่า  สถานที่ร่มรื่นควรแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยมีรายนามเจ้าอาวาส ผู้รักษาการ ผู้ดูแลวัด ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบันดังนี้

         ๑. พระห่วง ศรีนิเวศน์ (บุตรนายทิม ศรีวิเวศน์) เจ้าอาวาส (พ.ศ. ๒๔๔๔ - ๒๔๕๖)

         ๒. พระบุญนาค รักษาการเจ้าอาวาส (พ.ศ. ๒๔๕๖ - ๒๔๕๗)

         ๓. พระอธิการจง (นิมนต์มาจากวัดหลักหก) เจ้าอาวาส (พ.ศ. ๒๔๕๗ - ๒๔๗๕)

         ๔. พระบุญรอด ทองเหลือง (ติดตามมาพร้อมพระอธิการจง) รักษาการเจ้าอาวาส (พ.ศ. ๒๔๗๕)

         ๕. พระใบฎีกาบุญธรรม (นิมนต์มาจากวัดสนายไชย ราชบุรี) เจ้าอาวาส (พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๘๗)

         ๖. หลวงพ่อโฉม (เจ้าคุณพระมงคลโมลี) เจ้าอาวาส (พ.ศ. ๒๔๘๘ - ๒๕๕๑)

         ๗. พระครูสมุห์ สำรอง โชติธมฺโม รักษาการเจ้าอาวาส (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒)

         ๘. พระใบฎีกาสมพงษ์ สมวฺโส เจ้าอาวาส (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน)

ภาพถ่ายหลวงพ่อโฉม วัดธรรมจริยาภิรมณ์(วัดหลักสาม) สมุทรสาคร
หลวงพ่อโฉม วัดธรรมจริยาภิรมณ์(วัดหลักสาม) สมุทรสาคร

         หลังจากที่หลวงพ่อโฉมได้เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่วัดเจริญรุ่งเรื่องที่สุด ถึงขนาดที่วัดธรรมจริยาภิรมย์ได้ยกย่องจากกรมการศาสนาให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. ๒๕๑๓ เลยทีเดียว

         โดยท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถ ทั้งการสร้างเสนาสนะต่างๆ และการสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด ควบคู่กับการพัฒนาจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ให้รักษาศีล และประกอบอาชีพสุจริตตามแบบพระภิกษุที่มีเมตตาธรรมสูง

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ หลวงพ่อโฉม ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ในราชทินนามที่ "พระครูสุนทรธรรมวาที"

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

         ปี พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

         ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วยคุณงามความดีในการพัฒนาวัดจนเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ "พระมงคลโมลี" เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

         โดยสมัยที่หลวงพ่อโฉมเป็นเจ้าอาวาส เป็นช่วงเวลาที่นับว่า วัดธรรมจริยาภิรมย์มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เนื่องจากท่านเป็นนักเทศน์ นักเผยแผ่ เป็นผู้มีระเบียบวินัยเคร่งครัด และปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้ดู จึงได้รับแรงศรัทธาจากประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง 

หลวงพ่อโฉม วัดธรรมจริยาภิรมณ์(วัดหลักสาม) สมุทรสาคร
หลวงพ่อโฉม วัดธรรมจริยาภิรมณ์(วัดหลักสาม) สมุทรสาคร

         จนได้รับสมณะศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระมงคลโมลี" ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ นับเป็นพระครูสัญญาบัตร และพระราชาคณะระดับชั้นเจ้าคุณองค์แรกของวัดธรรมจริยาภิรมย์ และยังได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าคณะอำเภอ และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออีกด้วย

         ในด้านของการก่อสร้างในยุคของหลวงพ่อโฉมนั้น เกิดขึ้นอย่างมากได้ปรับปรุงสร้างกุฏิใหม่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสามชั้น จำนวน ๖ หลัง ปรับปรุงศาลาการเปรียญใหม่ สร้างเรือนไม้สามชั้น สร้างถังเก็บน้ำฝนใหม่แทนของเก่าที่ชำรุด 

         นอกจากนี้ท่านยังสร้างเมรุ สร้างมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท สร้างหอประชุมสุนทรธรรมวาที สร้างหอประชุมมงคลธรรม สร้างโรงครัว ซ่อมแซมบูรณะศาลาท่าน้ำ ซ่อมพื้นพระอุโบสถเป็นพื้นปูนหินอ่อน สร้างศาลาสวดพระอภิธรรม ๔ หลัง รอบเมรุเพื่อใช้งานที่มีเพิ่มมากขึ้น

         และในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ หลวงพ่อโฉม ได้ร่วมกับคุณชอุ่ม สุขเจริญ ได้สร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้ว ด้วยงบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท และทางวัดได้จัดให้มีการปิดทอง และนำมาประดิษฐานเป็นพระประธาน ในพระอุโบสถแทนองค์เดิมที่มีขนาดเล็กไม่สมกับขนาดของพระอุโบสถ ซึ่งปัจจุบันได้ยกมาประดิษฐานหน้าพระอุโบสถแทน

         ในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้น หลวงพ่อโฉมท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูต ได้ตั้งหน่วยเผยแผ่ศีลธรรมประจำอำเภอบ้านแพ้ว และนอกเขต จัดตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดธรรมจริยาภิรมย์ เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอ

         ในด้านการศึกษาของกุลบุตรกุลธิดาของชาวบ้านนั้น หลวงพ่อโฉม ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ท่านจึงได้ก่อตั้งโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ ให้เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

         เริ่มต้นที่มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดยแรกเริ่มเปิดการเรียนการสอนในระดับ ม.๑ - ม.๓ และเริ่มเรียนที่กุฏิพระ ต่อมาจึงย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ดังในปัจจุบัน

         มีห้องสมุดที่มีหนังสือมากมายหลายประเภทให้ศึกษาหาความรู้ และยังได้ทำการสร้างหอกระจายข่าว เพื่อประโยชน์ของชุมชนในการรับข่าวสารจากทางวัด เข้าร่วมโครงการห้องเรียนเงินล้าน โดยนำนักเรียนเข้าเรียนธรรมะภายในวัด

         หลวงพ่อโฉม ท่านปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ นับรวมสิริอายุได้ ๙๔ ปี ๗๓ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อโฉม วัดธรรมจริยาภิรมย์

         ล็อกเก็ตโลหะหลวงพ่อโฉม วัดหลักสาม (วัดธรรมจริยาภิรมย์) รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกเนื่องในงานทำบุญวันเกิดของหลวงพ่อโฉม ลักษณะเป็นล็อกเก็ตโลหะ สร้างด้วยเนื้อเงินเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่เกิน ๑๐๐ ชิ้น โดยได้ทำการนิมนต์หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ มาช่วยในการปลุกเสกวัตถุมงคลในงานนี้ด้วย

ล็อกเก็ตโลหะรุ่นแรก หลวงพ่อโฉม (พระครูสุนทรธรรมวาที) วัดหลักสาม สมุทรสาคร 2497
ล็อกเก็ตโลหะหลวงพ่อโฉม วัดหลักสาม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ของคุณสัญญพงศ์ ละตา

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อโฉม ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุนทรธรรมวาที"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สามอยู่ที่กลางล็อกเก็ต ขอบล็อกเก็ตมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระลึกคณะกรรมการจัดงาน ทำบุญวันเกิด ๒๐ พ.ค. ๒๔๙๗" 

         ล็อกเก็ตหลวงพ่อโฉม วัดหลักสาม (วัดธรรมจริยาภิรมย์) รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกเนื่องในงานทำบุญวันเกิดของหลวงพ่อโฉม ลักษณะเป็นล็อกเก็ตภาพกระดาษเคลือบพลาสติกมีเข็มกลัด จำนวนการสร้างไม่เกิน ๓๐๐ ชิ้น โดยได้ทำการนิมนต์หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ มาช่วยในการปลุกเสกวัตถุมงคลในงานนี้ด้วย
ล็อกเก็ตรุ่นแรก หลวงพ่อโฉม (พระครูสุนทรธรรมวาที) วัดหลักสาม สมุทรสาคร 2495
ล็อกเก็ตหลวงพ่อโฉม วัดหลักสาม รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ของคุณสัญญพงศ์ ละตา

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อโฉม ครึ่งองค์ห่มจีวรคุลมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุนทรธรรมวาที"

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏอักขระใดๆ 

         เหรียญหลวงพ่อโฉม วัดหลักสาม (วัดธรรมจริยาภิรมย์) รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกเนื่องในงานทำบุญวันเกิดของหลวงพ่อโฉม ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่แบบมีหูในตัว มีสร้างด้วยเนื้อทองแดงเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้
เหรียญหลวงพ่อโฉม (พระครูสุนทรธรรมวาที) วัดหลักสาม สมุทรสาคร รุ่นแรก 2499 ทองแดง
เหรียญหลวงพ่อโฉม วัดหลักสาม สมุทรสาคร รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เนื้อทองแดง

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลองหลวงพ่อโฉม ครึ่งองค์ห่มจีวรคลุมไหล่ ใต้รูปหลวงพ่อมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "พระครูสุนทรธรรมวาที"

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์สามอยู่ที่กลางเหรียญ ขอบเหรียญมีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "ที่ระฤกงานงานทำบุญวันเกิด ๒๐ พฤษภาคม ๒๔๙๗"

         เหรียญพระพุทธลงถม หลวงพ่อโฉม วัดหลักสาม (วัดธรรมจริยาภิรมย์) รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์ให้กับทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปอาร์ม แบบมีหูในตัว มีสร้างด้วยเนื้อเงินลงถมเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้
เหรียญหลวงพ่อโฉม (พระครูสุนทรธรรมวาที) วัดหลักสาม สมุทรสาคร เงินลงถม
เหรียญหลวงพ่อโฉม (พระครูสุนทรธรรมวาที) วัดหลักสาม สมุทรสาคร เงินลงถม

         ด้านหน้า เป็นรูปจำลององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทับนั่งปางสมาธิบนฐานบัวชั้นเดียว ใต้รูปองค์พระมีอักขระยันต์อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ข้างองค์พระมีอักขระยันต์อ่านว่า "พุท โธ อะ โธ"

         ด้านหลัง เรียบ ไม่ปรากฏอักขระใดๆ

 

 

โดย : สารานุกรมพระเครื่องลุ่มน้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้