โฆษณาแนวนอน728*90

บทความใหม่

ประวัติและวัตถุมงคลหลวงพ่อเฉย วัดบัวงาม ผู้สร้างเหรียญหลวงพ่อวัดบัวงามที่เก่ากึ่งพุทธกาลของดำเนินสะดวก ราชบุรี

ภาพถ่ายหลวงพ่อเฉย วัดบัวงาม ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
หลวงพ่อเฉย วัดบัวงาม ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

         หลวงพ่อเฉย วัดบัวงาม หรือ พระครูโสภณปทุมรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี หลวงพ่อเฉย มีนามเดิมว่า เฉย เลียดทอง พื้นเพของท่านเป็นชาวดำเนินสะดวก 

         ท่านเกิดเมื่อวันแรม ๑ ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ พ.ศ. ๒๔๕๘ ตรงกับวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ โยมบิดาชื่อนายเทียม เลียดทอง โยมมารดาชื่อนางจีน เลียดทอง ครอบครัวที่มีอาชีพทำนา 

         ในวัยเด็กท่านได้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบัวงามวิทยาคาร (โรงเรียนวัดบัวงามฯ)  หลังจากเรียนจบท่านได้ช่วยโยมบิดา-มารดา ประกอบอาชีพทำนา 

         นอกจากนี้ท่านยังมีความสนใจในการศึกษาหาความรู้ในด้านคาถาอาคม แพทย์แผนไทยโบราณ จากตำราเก่าและอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น จนอายุครบเกณฑ์ทหาร

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ หลังจากที่ท่านได้เป็นทหารรับใช้ชาติจนสิ้นภารกิจทางราชการทหารแล้ว ท่านจึงตัดสินใจ เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘o ได้รับฉายาว่า  "อาจิณโณ" โดยมี

         พระครูอดุลย์สารธรรม  (หลวงพ่อเฟื่อง) วัดอมรญาติสมาคม เป็นพระอุปัชฌาย์

         พระอธิการปลื้ม จนฺทปญฺโญ วัดบัวงาม เป็นพระกรรมวาจาจารย์

         หลังจากอุปสมบทแล้วท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดบัวงามเรื่อยมา เพื่อศึกษาพระธรรมวินัย และทบทวนวิชาอาคม วิชาแพทย์แผนไทยโบราณ และขอเรียนวิชาศึกษาเพิ่มเติมจากหลวงพ่อเฟื่อง วัดอมรญาติสมาคม นอกจากนี้ท่านยังร่ำเรียนวิชาจากตำราเก่าต่างๆ ที่มีจนสำเร็จวิชาหลายอย่าง

         ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ พระอธิการแหวน เจ้าอาวาสวัดบัวงามได้ถึงแก่มรณภาพลง (เป็นเจ้าอาวาสต่อจากพระอธิการปลื้ม) ชาวบ้านและคณะกรรมการวัดจึงเห็นชอบร่วมกันนิมนต์หลวงพ่อเฉย ให้รักษาการเจ้าอาวาส

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๐ หลังจากที่หลวงพ่อเฉย ได้อยู่รักษาการเจ้าอาวาสครบ ๑ ปี ท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดบัวงาม ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง

หลวงพ่อเฟื่อง หรือ พระครูอดุลสารธรรม วัดอมรญาติสมาคม พระอุปัชฌาย์ของหลวงพ่อเฉย

         วัดบัวงาม พระอารามหลวง เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านบัวงาม หมู่ที่ ๑ ตำบลบัวงาม อำเภอ ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วัดตั้งอยู่ริมฝั่งคลองโพหักด้านทิศตะวันตก 

         เริ่มตั้งเป็นวัดขึ้นโดยการนำของผู้ใหญ่สี  จันทสมา ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในสมัยนั้น ได้ชักชวนนายกลีบ เจริญภักดี และนายทองดี พวงสุข ให้ร่วมกันสละที่ดินจำนวน ๑๔ ไร่ ๗๐ วา ไว้เป็นที่ธรณีสงฆ์แล้วร่วมกันจัดสร้างวัดขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๒

         โดยอาราธนาพระอาจารย์หน่าย  เขมวโร จากวัดดอนคลัง มาเป็นประธานดำเนินการจัดสร้างวัดและพร้อมใจกันให้ชื่อวัดในครั้งนั้นว่า วัดบัวลอย โดยอาศัยนามตามท้องที่ด้วยเหตุเป็นที่ราบลุ่มน้ำ ฤดูน้ำท่วมมีบัวลอยเกิดขึ้นมาก ทั้งออกดอกสะพรั่งสวยงาม

         ต่อมาเมื่อช่วงปี พ.ศ.๒๔๕๑ - ๒๔๕๙ วัดมีพระอธิการเสาร์  สมโณ เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ ๓ ขุนขจิต บัวงาม (ย้อย แสงอากาศ) กำนันตำบลบัวงามพร้อมด้วยชาวบ้านได้ร้องเรียนให้ทางราชการโอนที่ดิน ที่ตั้งวัดบัวลอยนี้ให้มาขึ้นอยู่ในเขตตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

         เมื่อทางราชการอนุญาตแล้ว จึงพร้อมใจกันเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ ให้ชื่อวัดว่า วัดบัวงาม และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ 

          ต่อมาในสมัยหลวงพ่อผาง วัดได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะจากวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยมีรายนามเจ้าอาวาสปกครองวัดดังนี้

         ๑. พระอธิการหน่าย เขมจาโร พ.ศ. ๒๔๔๒ - พ.ศ. ๒๔๔๗

         ๒. พระอธิการเล็ก อมโร พ.ศ. ๒๔๔๘ - พ.ศ. ๒๔๕๐

         ๓. พระอธิการเสาร์ สมโณ พ.ศ. ๒๔๕๑ - พ.ศ. ๒๔๕๙

         ๔. พระอธิการสงวน ถาวโร พ.ศ. ๒๔๖๐ - พ.ศ. ๒๔๖๔

         ๕. พระอธิการปลื้ม จนฺทปญฺโญ พ.ศ. ๒๔๖๕ - พ.ศ. ๒๔๘๔

         ๖. พระอธิการแหวน ขนฺติโก-แสงอากาศ พ.ศ. ๒๔๘๕ - พ.ศ. ๒๔๘๙

         ๗. พระครูโสภณปทุมรักษ์ (เฉย อาจิณฺโณ-เลียดทอง)   พ.ศ. ๒๔๙๐ - พ.ศ. ๒๕๒๔

         ๘. พระครูปริยัตยาทร (ผาง ชนาสโภ-แถมเงิน) ๑๙ มกราคม ๒๕๒๔ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

         ๙. พระปริยัติกิจโสภณ (โพธิ์ จนฺทสาโร-หวิงปัด) ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ - ปัจจุบัน

ภาพถ่ายหลวงพ่อเฉย วัดบัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี
หลวงพ่อเฉย วัดบัวงาม ดำเนินสะดวก ราชบุรี

         หลังจากที่หลวงพ่อเฉยได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัด ท่านได้พัฒนาวัดอย่างสุดความสามารถทั้งการสร้างเสลาสนะต่างๆ และถาวรวัตถุภายในวัด จนวัดเจริญขึ้นตามลำดับ 

         โดยได้พัฒนาวัดบัวงามให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากทั้งในด้านสิ่งก่อสร้าง ด้านการศึกษา ด้านการเผยแผ่ จนวัดได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างของกรมการศาสนาในปี พ.ศ. ๒๕๒๒

         หลวงพ่อเฉย ท่านเป็นพระเกจิที่เก่งกาจในวิชาการต่างๆ ท่านได้ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมไม่ว่าจะเป็นการ ดูดวง ดูฤกษ์ยาม รดน้ำมนต์ เสก-เป่า สุนฝี ตลอดจนการรักษาญาติโยมที่เจ็บป่วยจากโรคร้ายต่างๆ ด้วยยาแผนโบราณและแผนปัจจุบัน จนมีญาติโยมมาให้ท่านช่วย วันๆนึงไม่ต่ำกว่า ๔o-๕o คน บางวันก็มากกว่านั้น 

          จนกระทั่งได้มีคนไปร้องเรียนท่าน แก่เจ้าคณะตรวจการภาค ๗ ซึ่งในสมัยนั้นคือพระธรรมวโรดม (ปุ่น ปุญยสิริมหาเถร) วัดพระเชตุพนฯ  แต่ทางเจ้าคณะภาคท่าน กับมิได้สอบสวนความเรื่องที่ร้องเรียน ท่านกับพูดว่าการที่พระช่วยเหลือสงเคราะห์ ญาติโยม ชาวบ้านให้พ้นทุกข์นั้นเป็นเรื่องที่ดี 

         หลวงพ่อเฉยจึงได้ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยม และทำนุบำรุงพระศาสนา ตลอดจนการพัฒนาความเจริญต่างๆของวัดและชุมชน

         ปี พ.ศ. ๒๔๙๖ หลวงพ่อเฉยท่านได้สร้างพระอุโบสถหลังใหม่ ทดแทนหลังเก่าที่เก่าแก่ชำรุดแล้วเสร็จ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๖ โดยมีเนื้อที่กว้าง ๔๐ เมตร  ยาว ๘๐ เมตร

         ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ หลวงพ่อเฉย ท่านได้ร่วมกับชาวบ้านบัวงาม จัดงานและประกอบพิธีผูกพัทธสีมาพระอุโบสถ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐

         หลวงพ่อเฉย ปกครองวัดเรื่อยมาจนถึงแก่มรณภาพลงในวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ นับรวมสิริอายุได้ ๖๖ ปี ๔๔ พรรษา.

วัตถุมงคลของหลวงพ่อเฉย วัดบัวงาม

         เหรียญหลวงพ่อวัดบัวงาม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกในงานผูกพัทธสีมาของทางวัด ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงสามเหลี่ยมแบบมีหูในตัว เหรียญได้รับการพุทธาภิเษกจากหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญฯ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง เนื้อทองเหลืองกระไหล่เงิน และเนื้อทองเหลือง จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

เหรียญหลวงพ่อวัดบัวงาม ราชบุรี รุ่นแรก 2500 ทองแดงกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อวัดบัวงาม ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองเหลืองกระไหล่ทอง
เหรียญหลวงพ่อวัดบัวงาม ราชบุรี รุ่นแรก 2500 ทองแดงกระไหล่เงิน
เหรียญหลวงพ่อวัดบัวงาม ราชบุรี รุ่นแรก  ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองเหลืองกระไหล่เงิน

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งบนฐานเขียงมีฐานบัวหงายรองรับอีกทีหนึ่ง องค์พระมีผ้าสังฆาฏิและเม็ดพระถันชัดเจน

         ด้านหลัง มีอักขระยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ อ่านได้ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" ใต้อักขระยันต์มีอักขระภาษาไทยเขียนว่า "หลวงพ่อวัดบัวงาม ๒๕๐๐"

         พระยอดธงวัดบัวงาม รุ่นแรก

         สร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เพื่อแจกในงานผูกพัทธสีมาของทางวัด ลักษณะเป็นพระชัยวัฒน์ปั๊มลอยองค์โดยทางวัดได้ว่าจ้างโรงงานที่สร้างพระหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ สร้างออกมาพร้อมกันชาวบ้านมักเรียกพระยอดธงวัดบัวงาม พระได้รับการพุทธาภิเษกจากหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญฯ หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี หลวงพ่อสาย วัดหนองสองห้อง เป็นต้น ซึ่งถือเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น มีการสร้างด้วยเนื้อทองเหลืองเพียงชนิดเดียวเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้

พระชัยวัฒน์ปั๊มหลวงพ่อวัดบัวงาม ราชบุรี รุ่นแรก 2500 ทองเหลือง
พระยอดธงวัดบัวงาม หรือ พระชัยวัฒน์ปั๊มหลวงพ่อวัดบัวงาม ราชบุรี รุ่นแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เนื้อทองเหลือง

         ด้านหน้า จำลองเป็นรูปพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับนั่งบนฐานบัวคว่ำบัวหงาย องค์พระมีผ้าสังฆาฏิและเม็ดพระถันชัดเจน

         ด้านหลัง ไม่ปรากฏมีอักขระใดๆ ใต้ฐานตอกอักขระยันต์อ่านได้ว่า "อะ ระ หัง" 


โดย : สารานุกรม​พระเครื่อง​ลุ่ม​น้ำแม่กลอง

บทความที่เกี่ยวข้อง


***-[เป็นกำลังใจและสนับสนุน​ให้เราเขียนบทความดีๆ ช่วยกดดูโฆษณาด้านล่างนะคะ]-***

ไม่มีความคิดเห็น

ค้นหาบล็อกนี้